Wnioski można składać bezpośrednio do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub skorzystać z platformy ePUAP. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Nowość pszenica orkisz w zestawieniu

Jak wspominano wcześniej do wykazu gatunków roślin uprawnych, do których przysługuje taka dopłata, została dodana pszenica orkisz. Minimalna ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wynosi dla:

  • pszenicy orkisz - 200 KG;
  • mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian
    pszenicy orkisz - 200 KG.

Które gatunki uprawne objęte są dopłatami?

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

  • Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
    Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
    Ziemniak.

Jaka jest ustalona minimalna ilość wysiewu?

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

1) odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
2) odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
3) pszenicy twardej – 150 kg;
3a) pszenica orkisz – 200 kg;
4) odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
5) odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
6) odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
7) odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
8) odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
9) pszenżyta – 150 kg;
10) owsa zwyczajnego – 150 kg;
11) owsa nagiego – 120 kg;
12) owsa szorstkiego – 80 kg;
13) łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
14) grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
15) bobiku – 270 kg;
16) wyki siewnej – 80 kg;
17) soi – 120 kg;
18) ziemniaka – 2000 kg;
19) mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg;
20) mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.