Wnioski o przyznanie pomocy wraz z odpowiednimi załącznikami w postaci biznesplanu składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Wsparcie w formie premii w wysokości 100 tys. zł przyznawane jest rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

O pomoc może się ubiegać osoba, która przez okres 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia, nie prowadziła działalności gospodarczej. Kolejny warunek przyznania premii dotyczy wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego. Nie może być ona większa niż 15 000 euro, a w przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej do wyliczenia tego wskaźnika nie bierze się pod uwagę danych wynikających z chowu lub hodowli świń. O wsparcie może starać się osoba, która w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy otrzymała jednolitą płatność obszarową.

Zaleca się, aby wniosek został wypełniony elektronicznie.