Z powodu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program Rolnośrodowiskowy" objętego PROW na lata 2007-2013 zmieniły się zasady przyznawania płatności w ramach pakietu 8 "Ochrona gleb i wód". Jakie są zasady dokonywania zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 8. Ochrona gleb i wód wariantów 8.2 Międzyplon ozimy i 8.3 Międzyplon ścierniskowy dla wniosków rolnośrodowiskowych kontynuacyjnych złożonych w 2013 roku?


Zamieszczamy przykłady tych zmian na podstawie KRIR.

Jak informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych w bieżącym roku rolnicy mogą składać zmiany do wniosku polegające na zmianie rośliny deklarowanej do uprawy jako międzyplon, zarówno w ramach danego wariantu jak i skutkujące zmianą wariantów w ramach Pakietu 8. Zmiany powinny być składane na formularzu zmiany do wniosku o przyznanie płatności w biurze powiatowym ARiMR właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania rolnika albo siedzibę rolnika.

Złożenie formularza zmiany do wniosku powinno być dokonane do dnia 30 września br. Termin ten wynika z wymogów, jakie zostały określone dla wariantów 8.2 i 8.3 w załączniku nr 3 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego („Wymogi dla poszczególnych pakietów i wariantów"), tzn.: wykonania po zbiorze plonu głównego siewu roślin ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia 30 września (dotyczy wariantu 8.2 Międzyplon ozimy); wykonania po zbiorze plonu głównego siewu roślin jarych jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 30 września (dotyczy wariantu 8.3 Międzyplon ścierniskowy).

Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia rolnośrodowiskowego wszelkie zmiany w zobowiązaniu rolnośrodowiskowym, należy uwzględnić w planie działalności rolnośrodowiskowej. Zmiany w planie działalności rolnośrodowiskowej w związku ze zmianą zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 8. Ochrona gleb i wód należy dokonać najpóźniej w terminie 25 dni od dnia w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności w roku 2014 tj. do dnia 9 czerwca 2014 r.

Jeżeli rolnik jednocześnie ubiega się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych w ramach Pakietu 8. Ochrona gleb i wód, a także Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone i nastąpi zmiana uprawianej rośliny, co spowoduje konieczność dokonania zmian w planie działalności rolnośrodowiskowej w zakresie planowanego zagospodarowania nawozów naturalnych, zmian tych należy również dokonać najpóźniej w terminie 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności w roku 2014, tj. do dnia 9 czerwca 2014 r.