Wprowadzenie obowiązku posługiwania się przez podmioty publiczne elektroniczną skrzynką podawczą, wprowadzenie kompleksowej regulacji nakładającej na podmioty publiczne obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wzorów dokumentów elektronicznych w celu umieszczenia ich w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz opisu usługi możliwej do zrealizowania przy wykorzystaniu wzoru w celu zamieszczania go w katalogu usług na ePUAP, jak również udostępniania formularzy elektronicznych, wprowadzenie możliwości wystawiania na ePUAP usług przez podmioty inne niż podmioty publiczne oraz rozszerzenie sieci punktów potwierdzania profilu zaufanego ePUAP – to cztery cele zmian w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, którą zajął się Senat.

- Jakie jest stanowisko pana ministra w zakresie rozszerzenia kręgu podmiotów, które by ta ustawa obowiązywała, podmiotów realizujących zadania publiczne, o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Rynku Rolnego, Agencję Nieruchomości Rolnych, Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i inne? – pytał w związku z nowelizacją senator Andrzej Matusiewicz.

-  Przychylamy się do tego pomysłu, aby rozszerzyć ten katalog instytucji o agencje wykonawcze w rozumieniu ustawy o finansach publicznych – odparł wiceminister administracji i cyfryzacji Roman Dmowski.