Projekt „ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli” przewiduje, że od 2019 roku płatności obszarowe z PROW będą wypłacane nie od 16 października, ale od 1 grudnia i będą mogły być wypłacane zaliczkowo od 16 października (zgodnie z przepisami unijnymi zaliczki te to 75 proc. należności, nie 50 proc., jak przy płatnościach bezpośrednich).

Więcej: Od 2019 r. płatności obszarowe PROW będą wypłacane później

A czy ustalono, do kiedy płatności te znajdą się na kontach rolników? Zapytane o to Ministerstwo Rolnictwa wyjaśnia: „w art. 75 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 wskazano również termin końcowy wypłaty zarówno płatności obszarowych PROW 2014-2020 jak również płatności bezpośrednich tj. 30 czerwca następnego roku kalendarzowego”.

Zatem w tym roku – inaczej niż w roku ubiegłym – zinterpretowano unijne przepisy. W roku ubiegłym pytając o to samo dowiadywaliśmy się tylko, że decyzja przyznająca dopłaty musi być wydana do 1 marca.

Więcej: Nie ma końcowego terminu wypłaty płatności obszarowych z PROW 

Kiedy będą wypłacane płatności obszarowe z PROW?

W tym roku MRiRW również podało argument o konieczności wydawania decyzji do końca lutego, co ma dowodzić, że płatność będzie szybka, nastąpi zaraz po decyzji:

„Jednocześnie pragnę poinformować, iż nie ma ryzyka, że płatności będą wypłacane w terminie późniejszym, gdyż zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.) decyzje administracyjne w sprawach  o przyznanie pomocy w ramach ww. działań obszarowych PROW 2014-2020, są wydawane w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy.

Jednocześnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokłada starań, aby płatności były wypłacane niezwłocznie po wydaniu ww. decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami finansowo-księgowymi tak, aby zostały przekazane w możliwie najkrótszym czasie na rachunki bankowe rolników.”

Problem tylko z wydaniem decyzji i brakiem powiązania terminu płatności z wydaniem decyzji. W ubiegłym roku były trudności z wydaniem decyzji  i – w konsekwencji - przekazaniem tych płatności, np. wnioski o przyznanie płatności ONW za 2017 r. złożyło ok. 749 tys. rolników, a do 8 czerwca 2018 r. ARiMR wypłaciła te płatności 717 tys. rolników, czyli na wypłatę do końca terminu płatności czekało ok. 32 tys. rolników. Podobnie było z innymi płatnościami obszarowymi z PROW.

Więcej: Kiedy będą wypłacone płatności obszarowe z PROW?

 Dopłaty za 2017 rok (prawie) wypłacone

Skoro: "<decyzje administracyjne w sprawach o przyznanie pomocy w ramach ww. działań obszarowych PROW 2014-2020, są wydawane w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy> – czy to znaczy, że jeśli wniosek będzie złożony w tym roku do końca maja, to płatność nastąpi do 30 czerwca 2020 r. na podstawie decyzji wydanej do 1 marca 2020 r.?” – dopytujemy więc dalej w ministerstwie.

Bo to oznacza, że płatności wcale nie są dokonywane niezwłocznie po wydaniu decyzji, a dopiero 4 miesiące po niej. Chyba, że wydanie decyzji zostanie uznane za "skomplikowane" i sprawa będzie "badana" dalej – po uprzedzeniu do końca lutego, że tak właśnie jest.

Zatem – wciąż nic nie wiadomo na pewno. A w kwestiach natury finansowej niedopowiedzeń nie powinno być, tak jak marginesu na dowolność w działaniu. W końcu chodzi o przekazanie pieniędzy rolnika, należnych mu jeszcze za rok poprzedni.