Informowaliśmy o prowadzeniu sprzedaży materiału siewnego przez przedsiębiorców, którzy nie uzyskali wpisu do ewidencji, co pozbawia rolników możliwości uzyskania dopłaty z Agencji Rynku Rolnego.

„Jaka jest skala tego zjawiska? Czy ministerstwo zamierza podjąć jakieś działania w tej kwestii i kto powinien wyrównać straty rolnikom? Jakie czynności rolnicy mogą podjąć, aby uzyskać zwrot dopłaty?” – pytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa.

Ministerstwo potwierdza - przepisy zmieniły się, zamiast rejestru prowadzona jest ewidencja sprzedawców:

„Obowiązujące zasady wpisu podmiotów zajmujących się obrotem materiałem siewnym do ewidencji przedsiębiorców, ewidencji rolników lub ewidencji dostawców zostały określone w przepisach ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz. U. poz. 1512, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym należy dokonać w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prowadzenia obrotu materiałem siewnym. Na podstawie tego zgłoszenia wojewódzki inspektor dokonuje wpisu podmiotu do odpowiedniej ewidencji.

Przepisy te zastąpiły przepisy dotychczasowe, zgodnie z którymi podmioty zajmujące się obrotem materiałem siewnym były wpisywane odpowiednio do rejestru przedsiębiorców albo rejestru rolników.”

Jak podkreśla ministerstwo, był długi czas na dokonanie zmian:

„W artykule 136 ustawy o nasiennictwie określono okres przejściowy, w którym wpisy do rejestrów zachowały ważność przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada o nasiennictwie, to jest od 28 stycznia 2013 r.

W okresie przejściowym Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) informowali podmioty o obowiązku zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym. Informacje przekazywano m.in: w trakcie szkoleń dla przedsiębiorców, rolników i dostawców, prowadzonych kontroli, na stronach internetowych WIORiN, w lokalnej prasie.”

Niestety zmian warunków przyznania wsparcia przez ARR nie przewiduje się:

„Warunki udzielania dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych elitarnym lub kwalifikowanym materiałem siewnym określa art. 40c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz .U. z 2012 r., poz. 633, z późn. zm.). Przepisy art. 40c, zostały dostosowane do przepisów ustawy o nasiennictwie przez zmianę wpisu do rejestru na zgłoszenie do ewidencji.

Przepisy obydwu wyżej wymienionych ustaw jednoznacznie określają obowiązki przedsiębiorców, rolników i dostawców w zakresie zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym do odpowiedniej ewidencji oraz warunki przyznania wsparcia w ramach pomocy de minimis do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych elitarnym lub kwalifikowanym materiałem siewnym.

Należy podkreślić, że ustawodawca określił wystarczająco długi okres przejściowy umożliwiający dostosowanie podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym do zmienionych przepisów ustawy o nasiennictwie oraz prowadzona była przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa szeroka akcja informacyjna w tym zakresie.

Mimo tych działań niektóre podmioty nie dopełniły obowiązku ustawowego w zakresie zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa. W konsekwencji, w przypadku nabycia materiału siewnego u tych podmiotów nie ma możliwości uzyskania dopłaty w ramach pomocy de minimis. Rolnicy którzy nie będą mogli uzyskać dopłat w bieżącym roku, będą mogli wykorzystać przysługujące im limity kwot w ramach pomocy de minimis w kolejnych latach.”

Jak wynika z dalszej części odpowiedzi, ministerstwo nie ma danych o wysokości strat poniesionych z tego tytułu przez rolników.

„Według stanu na dzień 19 maja br. do Agencji Rynku Rolnego zostało złożonych 30 925 wniosków, z czego 458 wniosków zostało rozpatrzonych odmownie, lub odmówiono wypłaty części wnioskowanej kwoty co stanowi ok. 1,8 proc. liczby złożonych wniosków. Należy podkreślić, że również w latach ubiegłych część wniosków była rozpatrywana odmownie lub odmawiano wypłaty części wnioskowanej kwoty"  - podkreślono, dodając, że adresatem roszczeń rolników mogą być firmy sprzedające: "Według informacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, niektóre firmy nasienne z własnej inicjatywy rekompensują rolnikom straty jakie ponieśli w związku z brakiem możliwości uzyskania dopłat z ARR.”