Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, iż Ministerstwo Rolnictwa udzieliło odpowiedzi na wniosek o rozszerzenie wsparcia w ramach działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 o dodatkowe dopłaty do dobrostanu owiec. Resort skłonny jest rozważyć pomysł, ale gdy zostanie mu przedstawiony zakres wymogów w zakresie poprawy dobrostanu owiec, które spełniają wymagania tego działania tzn. wykraczają ponad powszechnie obowiązujące przepisy prawa i powszechnie stosowane praktyki produkcyjne.

„Działanie Dobrostan zwierząt realizowane w ramach PROW 2014-2020 nie było w Polsce dotychczas wdrażane. Zostało uruchomione z dniem 15 marca 2020 r. i obejmuje sektory świń i bydła (krów). Te gatunki zwierząt dominują bowiem w produkcji zwierzęcej w Polsce. Biorąc pod uwagę obowiązujące standardy dobrostanu zwierząt i powszechne praktyki produkcyjne, w stosunku do tych gatunków zidentyfikowano największe potrzeby w zakresie promocji warunków ponadstandardowych” – czytamy w informacji, prezentującej stanowisko MRiRW.

Przepisy rozporządzenia MRiRW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie działania „Dobrostan zwierząt” (Dz. U. poz. 382) wynikają z postanowień zawartych w zmianie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zatwierdzonej przez Komisję Europejską decyzją wykonawczą C(2019) 9225 final z dnia 16 grudnia 2019 r. Rozszerzenie wsparcia na hodowców owiec również wymagałoby akceptacji KE.