Od 1998 roku w Polsce obowiązuje całkowity zakaz produkcji i stosowania azbestu. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej do 2032 musi on być usunięty i zutylizowany z miejsc, w których nadal występuje. Na terytorium Polski od 2002 roku są prowadzono liczne działania, których celem jest wzmocnienie procesu oczyszczania kraju z azbestu. Ponieważ usuwanie azbestu z dachów jest obecnie wymagane przez prawo, a obowiązek w usunięciu szkodliwych materiałów spoczywa na właścicielach budynków lub instalacji przemysłowej  to Państwo przewiduje pomoc w unieszkodliwieniu odpadów azbestowych.

Gdzie można uzyskać dopłatę na usunięcie azbestu?

Podstawową instytucją, do której powinniśmy się starać o dofinansowanie środków na usunięcie azbestu jest Urząd Gminy, który ma zadanie poinformować o tym mieszkańców i udostępnić formularze odpowiednich wniosków, w celu otrzymania refundacji kosztów. Dofinansowaniu podlega demontaż wyrobów z azbestu, ich transportu i utylizacja. Poziom dofinansowania może wynieść – w zależności od regionu kraju - od 75 proc. do 100 proc. wartości prac. Natomiast koszty wykonania nowych elementów np. pokrycia dachu będzie ponoszony na przez mieszkańców. Właściciele domów jednorodzinnych powinni również sami zgłaszać do gmin fakt, że na dachach budynków lub są w posiadaniu materiałów zawierających azbest - pomimo że nie są do tego zobowiązani obligatoryjnie, daje to sygnał władzom gmin do ubiegania się o pozyskanie środków na przyszłe dofinansowanie. Dodatkowo na realizację zadania można ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci uzyskania kredytu preferencyjnego z Banku Ochrony Środowiska.

Warunkiem otrzymania dotacji przez zainteresowanego jest:

- złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest w swojej gminie

- poprawne złożenie przez osobę fizyczną deklaracji skorzystania z dofinansowania zgodnie z obowiązującym w gminie regulaminem lub konkursem.

- ogłoszenie przez gminę konkursu dla mieszkańców na dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych lub obowiązywanie w gminie regulaminu przyznawania dotacji na ten cel.

W gminie może funkcjonować dwojaki sposób realizacji prac polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych - gmina może sama wyłonić jednego wykonawcę prac w drodze przetargu, tym przypadku rozliczanie za wykonane prace odbywa się najczęściej między gminą a firmą lub przekazać wybór realizacji prac przez wnioskodawców. Poniesione przez osobę koszty są najczęściej refundowane przez gminę na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę prac. Wówczas, konieczne jest przedstawienie kosztów związanych ze zdjęciem i wywózką eternitu oraz udokumentowanie przeprowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zamiar przeprowadzenia prac polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest musi być zgłoszony Starostwie Powiatowym, która wyda zezwolenie na prowadzenie prac firmom uprawnionym do usuwania azbestu. Starostwo posiada on również listę podmiotów uprawnionych do usuwania azbestu.

Na obszarach wiejskich wciąż panuje mała świadomość obowiązku usunięcia eternitów z dachów. Często mieszkańcy podejmują się samodzielnego, a przez to nieprofesjonalnego demontażu dachu, narażając tym siebie i innych na wdychanie niebezpiecznych dawek rakotwórczej substancji. Dlatego, też zadaniem gminy jest edukowanie mieszkańców o konieczności usunięcia zaległych materiałów oraz wszelkich procedurach, które ułatwią im jak najszybsze usunięcie.