Żywność, oznaczona specjalnym logotypem informującym o tym, że produkt został wytworzony w oparciu o jeden z systemów jakości, cieszy się wśród konsumentów w Polsce i w całej Europie dużą Popularnością – pisze FAMMU/FAPA. Systemów oznaczania takiej właśnie żywności jest kilka: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, Integrowana Produkcja, Jakość – Tradycja oraz Produkcja Ekologiczna. Produkcja żywności zgodnie z wymogami powyższych systemów jakości wymaga od rolników przestrzegania wielu procedur oraz ponoszenia dodatkowych kosztów. Dodatkowe koszty rolnicy ponoszą w związku z obowiązkowymi kontrolami gospodarstw, które potwierdzają zgodność produkcji żywności z danym systemem jakości i umożliwiają uzyskanie stosownego certyfikatu.

Jednak koszty takich kontroli można sfinansować z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności. Oprócz refundacji kosztów kontroli w ramach powyższego działania z ARiMR można uzyskać również środki na pokrycie składek członkowskich wpłacanych na rzecz grupy producentów rolnych oraz zwrot kosztów poniesionych na zakup publikacji specjalistycznych w systemie Integrowana Produkcja. Środki finansowe z działania Uczestnictwo w systemach jakości żywności wypłacane są przez pięć kolejnych lat, wysokość dofinansowania jest zależna od systemu, który rolnik wprowadził w swoim gospodarstwie.

Maksymalna kwota rocznej pomocy, jaką można uzyskać w danych systemach jakości wynosi:

- 3200 zł dla systemu "Chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione Oznaczenia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności";

- 2750 zł dla systemu "Integrowana Produkcja";

- 1470 zł dla systemu "Jakość-Tradycja";

- 996 zł dla systemu "Produkcja ekologiczna".

Dotychczas z omówionej takiej pomocy skorzystało ponad 16 tysięcy rolników, a na kolejnych zainteresowanych takim wsparciem czeka jeszcze suma ponad 21 milionów złotych.