Wnioski mogą być składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zwierzęcego, które:
• nie wprowadzają do obrotu produktów przetworzonych z zebranych padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, z wyłączeniem tłuszczów i mączek zwierzęcych wykorzystywanych wyłącznie do spalania oraz pozostałości powstałych w wyniku spalania;
• wykonują działalność na obszarze co najmniej jednego województwa.
Wymagane jest posiadanie przez podmiot aktualnej decyzji właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, zatwierdzającej prowadzenie działalności nadzorowanej w zakresie obejmującym przetwarzanie lub spalanie padłych zwierząt.

Agencja zakłada wysokość łącznego limitu środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów utylizacji do wysokości 68 mln zł. Kwota ta została określona na podstawie prognozowanej ilości padnięć zwierząt gospodarskich w 2011 r.

Wnioski, po stwierdzeniu ich formalnej i merytorycznej kompletności oraz poprawności, zostaną w odniesieniu do ofert dotyczących poszczególnych województw ocenione i uszeregowane według malejącej ilości uzyskanych punktów, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) cena - największy wskaźnik średniej ważonej ilorazu różnicy ceny maksymalnej i oferowanej do ceny maksymalnej w kategoriach gatunkowych i wagowych dla oferowanego województwa (waga 60 proc.),
b) zakres rzeczowy - największy procentowy oferowany zakres rzeczowy do prognozowanego dla województwa (waga 30 proc.),
c) lokalizacja zakładu na terenie województwa, którego dotyczy oferta (waga 10 proc.).
W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, iż zamiar działalności na terenie danego województwa deklarują więcej niż trzy podmioty utylizacyjne, wybrane zostaną te, które zaoferują najkorzystniejszą ofertę.