Ekoschematy to drugi po JPO składnik płatności bezpośrednich, planowany teraz w miejsce automatycznie naliczanego dotąd dla wielu rolników zazielenienia.

Z ekoschematów rolnik może zrezygnować – ale wtedy zrezygnuje z możliwości dodania jakiejś kwoty (na którą zagwarantowano 26,7 proc. koperty dostępnej na dopłaty) do planowanych 117 euro/ha jako JPO.

Posła Norberta Kaczmarczyka zainteresowała ostatnio jedna z proponowanych w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023 –2027 praktyk, a dotycząca szczególnie wapnowania gleb. Wystosował w związku z tym interpelację poselską, gdzie zapytał:

- Czy wapnowanie gleb pozostanie kluczową praktyką objętą ekoschematami w Planie strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027?

- Jaka jest przewidziana wartość dopłaty do wapnowania na 1 ha gruntów?

- Czy wszystkie gleby kwaśne, tj. poniżej poziomu pH 6,5, będą kwalifikowane do wapnowania w ramach praktyk ekoschematu?

- Czy dopłaty będą – zgodnie z konstytucją – dostępne dla wszystkich gospodarstw rodzinnych, niezależnie od wielkości areału?

Na pytania te odpowiedział Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w resorcie rolnictwa. Odnosząc się do pierwszej kwestii, poinformował: - Proponuje się, aby praktyka dotycząca wapnowania, stanowiła wariant ekoschematu - Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia. Wapnowanie w ramach ekoschematu należy traktować jako integralną część gospodarki składnikami pokarmowymi. Wynika to z tego, że zabieg wapnowania ma istotne znaczenie z punktu widzenia efektywności wykorzystania składników nawozowych i ograniczenia strat środowiskowych.

- Rolnik wdrażający wariant dotyczący wapnowania, będzie zobowiązany wykonać zakres podstawowy ekoschematu, polegający na opracowaniu i przestrzeganiu planu nawozowego do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie oraz wykonać zabieg wapnowania na gruntach ornych. Potrzeba wapnowania ma wynikać z przeprowadzonych w ramach wariantu podstawowego badań gleby. W oparciu o bilans azotu oraz wyniki chemicznej analizy gleby sporządzany jest plan nawozowy. Plan nawozowy ma określać, obok potrzeb wapnowania, dawki składników pokarmowych (N, P, K i Mg) - dodał wiceminister Giżyński.

Jeśli chodzi o przewidywaną wartość dopłaty do wapnowania, jak poinformował Szymon Giżyński, w chwili obecnej, czyli w drugiej wersji PS WPR, przedstawiono szacowaną stawkę w tym wariancie, która wynosi 649 zł/ha. Przewiduje się, że płatność będzie przyznawana do tej powierzchni gruntów ornych, na której zostanie zastosowany zabieg wapnowania.

- Zgodnie z zapisami drugiej wersji PS WPR, przewiduje się, że wsparcie do wapnowania będzie przysługiwało do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie o pH poniżej lub równej 5,5, na których wykonywany jest zabieg wapnowania. Wsparcie w zakresie wapnowania przysługiwać będzie nie częściej niż raz na cztery lata - stwierdził wiceminister odpowiadając na kolejne pytanie Posła Kaczmarczyka.

Dodał - odnosząc się tym samym do ostatniej poruszonej przez Posła w interpelacji kwestii - że na obecnym etapie prac nad Planem Strategicznym nie przewiduje się ograniczeń w dostępie do ekoschematu (poza tymi dotyczącymi wskaźnika pH).

- Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że obecnie trwają konsultacje społeczne drugiej wersji Planu Strategicznego WPR 2023-2027 i ostateczny kształt ekoschematów może ulec zmianie - zaznaczył Szymon Giżyński.