W projekcie ustawy o dopłatach bezpośrednich, przyjętym przez rząd, podano, że skutki planowanych dopłat, obliczonych dla gospodarstw rolnych, to odpowiednio, poczynając od 2015 r., a kończąc na 2021 r.: 5 202, 42; 13 615,87; 11 442,85; 11 147,63; 10 877,03; 10 079,44, 4 644,38 mln zł. Łącznie w latach 2015-2021 daje to 67 009,62 mln zł.

Wskazane kwoty zawierają środki finansowe przeznaczone na przejściowe wsparcie krajowe w sektorze tytoniu.

Podano też informację o terminach wypłat dopłat pochodzących z poszczególnych budżetów. I tak wypłata płatności unijnych ma nastąpić według planu: za 2015 r. 39,07% koperty w grudniu, 60,93% - w 2016 r., za kolejne lata: 50% koperty w grudniu danego roku, 50%- w roku następującym po danym roku.

Natomiast wypłata płatności krajowych to 50% koperty w grudniu, 50% - w kolejnym roku.  

Zwrot środków z UE następuje po 2 miesiącach od wypłaty.

Jak podano, „wyliczenie to oparte jest na załączniku III do rozporządzenia nr 1307/2013, kwoty są przeliczone na mln zł, a następnie skorygowane o wpływ prognozowanego wzrostu poziomu cen (przeliczone na ceny stałe z 20I4 r.), przy wykorzystaniu prognoz kursu zł/euro i CPI, zawartych w Wytycznych MF z października 2014 r.

Operacje te są przyczyną rozdźwięku między kwotą stanowiącą dochód budżetu środków europejskich (64 99I,27 mln zł) a kwotą wydatków na prefinansowanie płatności unijnych (66 394,18 mln zł).”

W projekcie przyjętym przez rząd zmieniły się – w stosunku do podawanych wcześniej – wydatki krajowe.

ARiMR oszacowała ogólne koszty implementacji, tj. dostosowania do zreformowanego systemu wsparcia bezpośredniego na poziomie ok. 45,37 mln zł brutto (ceny bieżące) – wcześniej podawano 65 mln.

W projekcie jest też podany inny niż zapowiadany rozkład wydatków na płatności krajowe. Ma to być (w kolejnych latach, licząc od 2015): 70,98; 130,56; 112,60; 98,57; 88,06; 78,28; 36,40 (łącznie 615,44) mln zł.

Uwagę zwraca jeszcze jeden „rozdźwięk”: zapowiadano, że na I  filar WPR jest 23,5 mld euro (czyli ponad 94 mld zł). Do gospodarstw wpłynie jednak niewiele ponad 67 mld zł. Skąd ta różnica? I dlaczego tak bardzo maleją kwoty wypłat dopłat planowanych na kolejne lata? Zapytaliśmy o to w Ministerstwie Rolnictwa, na odpowiedź czekamy.