Rozporządzenie „2013" jest jednym z dwóch rozporządzeń „przejściowych", które mają zostać przyjęte w tym roku. Drugim, co do którego porozumienie ma być przyjęte we wrześniu, jest rozporządzenie dotyczące wsparcia dla plantatorów winorośli.

Celem regulacji „2013" jest zapewnienie płynnego przejścia z obecnego systemu dopłat bezpośrednich (rozporządzenie 73/2009) do nowego systemu płatności przewidzianego w propozycji reformy WPR przedstawionej przez Komisję Europejską.

Rozporządzenie obejmuje wprowadzenie mechanizmu regulacji podobnego do modulacji, w celu zapewnienia ciągłości w poziomie dopłat z uwzględnieniem stopniowego wprowadzania systemu w nowych państwach członkowskich.

Zawiera również przepisy umożliwiające przejście z obowiązującego dobrowolnego systemu modulacji.

Obecny system modulacji wygasa pod koniec 2012 roku. Nakłada on obowiązek stopniowej redukcji dopłat bezpośrednich. Dopłaty bezpośrednie powyżej 5000 euro były rok do roku stopniowo zmniejszane, a w 2012 roku redukcja wyniosła 10 proc.

Modulacja została wprowadzona na podstawie art. 7 i 10 rozporządzenia Rady Nr 73/2009.

Dotyczy ona zarówno płatności wypłacanych z budżetu UE jak i z środków krajowych.

Dotyczy od tego roku, jednolitej płatności obszarowej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, oddzielnej płatności do owoców miękkich i wsparcia specjalnego - czyli płatności do tytoniu, płatności do upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych i płatności do krów i owiec.
Z budżetu UE dotyczy kwot powyżej 300 tys. euro.

Drugi schemat dotyczący płatności wypłacanych z budżetu krajowego dotyczy kwot powyżej 5000 euro.

Dostosowanie płatności następuje wtedy, gdy rolnikowi przysługują płatności uzupełniające, a łączna kwota płatności (finansowanych z budżetu unijnego oraz z budżetu krajowego) przewyższa równowartość 5 tys. euro. Wówczas płatności uzupełniające podlegają redukcji o 10 proc. nadwyżki łącznej kwoty wszystkich płatności ponad kwotę stanowiącą równowartość 5 tys. euro, przy czym kwota redukcji nie może być większa niż kwota płatności uzupełniających. Dodatkowo, w przypadku, gdy suma płatności unijnych i płatności krajowych przewyższa równowartość 300 tys. euro, płatności uzupełniające podlegają redukcji o kwotę odpowiadającą 4 procent. nadwyżki płatności uzupełniających ponad kwotę stanowiącą równowartość 300 tys. euro.

Szeroko rozumiana modulacja jest realizowana w dwóch etapach i na podstawie dwóch wspólnotowych podstaw prawnych. Pierwszy schemat dotyczy dostosowania nowych państw członkowskich w tym Polski do zmniejszenia płatności, które ma już miejsce od kilku lat w starych krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE-15). To zmniejszenie (modulacja) dotyczy środków wypłacanych z budżetu UE, a tak naprawdę dotyczy tych rolników, którym przysługują w danym roku dopłaty powyżej 300 tys. euro. Jeżeli łączna kwota płatności bezpośrednich finansowanych z budżetu UE przekroczy dla jednego rolnika wspomnianą kwotę, kwota płatności wypłacana ponad 300 tys. euro jest zmniejszana o 4 procent.