Producent rolny, który otrzymał dopłatę od ARR (lub oczekuje na rozpatrzenie wniosku) i dodatkowo otrzymał decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego (np. z tytułu jednorazowej pomocy finansowej o charakterze de minimis, dla gospodarstw w których powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012) od innych instytucji, w wysokości, która spowodowała lub może spowodować przekroczenie maksymalnego limitu pomocy, tj. 7,5 tys. euro, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego, w którym złożył wniosek o przyznanie dopłaty.

Brak przekazania informacji w powyższym zakresie może skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty de minimis w pełnej wysokości

Dopłaty do materiału siewnego mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie.