W związku z tym, że ostateczny termin złożenia wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany upływa w dniu 30 czerwca 2007 r., a dzień 30 czerwca przypada na dzień wolny od pracy (sobota), Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego będą pełniły w ww. dniu dyżury w celu umożliwienia producentom rolnym złożenia przedmiotowych dokumentów.

Uwaga producenci rolni zainteresowani dopłatami do materiału siewnego mieszanek zbożowych!
Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 19.06.2007 r. zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 marca 2007 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.

W § 1 tego rozporządzenia został dodany punkt 12 mówiący o tym, że w przypadku mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych wymienionych w punktach 1-6 tego paragrafu (tj. pszenicy zwyczajnej, żyta populacyjnego, żyta mieszańcowego lub syntetycznego, jęczmienia, pszenżyta i owsa) minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi 140 kg.
Wprowadzenie w życie tego przepisu powoduje, że producenci rolni mogą już ubiegać się o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mieszanek zbożowych.

Jednocześnie Agencja przypomina, że termin złożenia wniosków upływa 30.06.2007 r., w tym również wniosków o dopłaty do materiału siewnego mieszanek zbożowych.

Źródło: ARR