Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. można składać tylko do 1 czerwca 2011 r.

Wnioski należy składać w Oddziałach Terenowych ARR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) lub wysyłać pocztą. W przypadku wniosków wysłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę nadania w placówce pocztowej.