Producent rolny, który:
- złożył wniosek o przyznanie dopłaty - powinien o fakcie zniszczenia uprawy bezzwłocznie poinformować oddział terenowy (OT), do którego składał wniosek.
Jeżeli zadeklarowana we wniosku uprawa zostanie usunięta z pola, a OT ARR nie będzie w posiadaniu takiej informacji, przyznana do tej powierzchni dopłata wraz z odsetkami będzie musiała być zwrócona do Agencji;

- dopiero zamierza ubiegać się o dopłatę - do wniosku o przyznanie dopłaty poza wymaganymi załącznikami dodatkowo powinien dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach.


Jeżeli we wniosku o przyznanie dopłaty producent rolny ujmuje dwa razy tę samą działkę rolną - raz obsianą zbożem ozimym (zniszczonym w wyniku działania siły wyższej), a raz rośliną jarą - jest zobowiązany do udokumentowania zniszczenia uprawy w sposób niebudzący wątpliwości. Każdy taki przypadek będzie poddawany szczegółowej analizie, z uwzględnieniem szczególnie terminów agrotechnicznych oraz biologii danego gatunku roślinny uprawnej. Należy pamiętać, że dopłatami nie obejmuje się upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

Wykaz dokumentów, które trzeba złożyć w celu wykazania działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które spowodowały szkody w uprawach, znajduje się na stronie ARR.