O jedną czwartą więcej wniosków o dopłaty wpłynęło do ARR, ale wypłaty są realizowane – zapewnia rzecznik prasowy ARR Iwona Ciechan.

„W 2014 r. w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca producenci rolni złożyli 78,3 tys. wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mających charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W stosunku do ubiegłego roku do OT ARR wpłynęło o 25,5% więcej wniosków niż w roku ubiegłym” – informuje ARR w odpowiedzi na nasze pytania.

Dodaje też, że jest różne zainteresowanie dopłatami w różnych województwach: największe na terenie wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego, najmniejsze - w województwach lubuskim, świętokrzyskim i małopolskim.

ARR zapewnia, że dopłaty są wypłacane: „W ramach realizacji mechanizmu <Dopłaty do materiału siewnego> do chwili obecnej Agencja wypłaciła dopłaty na łączną kwotę 99 mln zł. Wypłaty są dokonywane sukcesywnie. Termin zakończenia wypłat przewidziany jest do końca listopada 2014 r.”

Z dalszej części odpowiedzi wynika, że dopłaty do materiału siewnego są niezależne od innych form pomocy:

„Dopłaty do materiału siewnego są wsparciem ustanawianym na poziomie krajowym i są realizowane niezależnie od mechanizmów związanych z WPR, np. od mechanizmu <Tymczasowego nadzwyczajnego wsparcia dla producentów owoców i warzyw>, który jest obecnie administrowane przez ARR.

Poziom wykorzystania środków z tytułu pomocy de minimis w rolnictwie jest nadzorowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego wysokość jest publikowana w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Pomoc do plantacji porzeczek i wiśni udzielana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i tam należy kierować pytania w tym zakresie.”

Dodajmy tylko, że ta ostatnia pomoc jest również udzielana jako de minimis, a nie z mechanizmów WPR.

Przyznaną pomoc de minimis z tytułu dopłaty do materiału siewnego ARR powinna wypłacić w ciągu 30 dni od wydania decyzji w tej sprawie.

- Ja nie otrzymałem dopłat, pomimo że termin, w jakim powinny wpłynąć na moje konto, dawno upłynął – mówi rolnik z mazowieckiego, o którym pisaliśmy wczoraj. - Moja decyzja przyznająca dopłaty była z połowy sierpnia.

Jak więc rozumieć "sukcesywność" wypłacania dopłat? Jako prowadzenie ich falami czy też raczej kolejno? Dopytujemy w ARR.