Jak dodaje Komisja Europejska podjęła pracę nad przygotowaniem nowych przepisów regulujących udzielanie pomocy o charakterze de minimis w rolnictwie, które miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.


- Zatem realizacja mechanizmu dopłat w przyszłym roku jest uzależniona od regulacji prawnych, które zostaną uchwalone przez KE. Niewątpliwie dobrą wiadomością dla producentów rolnych jest fakt, iż maksymalny limit pomocy, wg projektu rozporządzenia KE, ma wzrosnąć z 7,5 tys. EUR do poziomu 10 tys. EUR w okresie trzech lat podatkowych - dodaje Ciechan.

Obecnie bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de minimisw rolnictwie, w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro, wliczając w to dopłaty, które producent rolny otrzyma z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Jak podaje ARR od 13 czerwca tego roku rolnicy mogą ubiegać się także o dopłatę z tytułu zużycia do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany soi oraz pszenicy twardej. Ponadto dla wybranych gatunków roślin uległy zmianie wymogi dotyczące minimalnych ilości materiału siewnego, np. wprowadzono jednostki siewne dla odmian mieszańcowych jęczmienia i pszenicy zwyczajnej.

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych w przypadku zbóż:
- jęczmień,
- owies nagi,
- owies szorstki,
- owies zwyczajny,
- pszenica twarda,
- pszenica zwyczajna,
- pszenżyto,
- żyto.

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:
- odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej - 150 kg;
- odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej - 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
- pszenicy twardej - 150 kg;
- odmiany populacyjnej żyta - 90 kg;
- odmiany syntetycznej żyta - 80 kg;
- odmiany mieszańcowej żyta - 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
- odmiany populacyjnej jęczmienia - 130 kg;
- odmiany mieszańcowej jęczmienia - 90 kg albo 2 jednostki siewne;
- pszenżyta - 150 kg;
- owsa zwyczajnego - 150 kg;
- owsa nagiego - 120 kg;
- owsa szorstkiego - 80 kg.