W 2019 roku na dopłaty do nasion trafiło 73,4 mln zł, a kwota dopłat do ha znacznie spadła w stosunku do wcześniej wypłacanej. W 2019 r. złożono 69 942 wnioski o przyznanie dopłaty (w 2018 r. było to 66,8 tys.).

Natomiast w 2020 wpłynęło łącznie 63 038 wniosków. Jest to więc kolejny rok, w którym spada liczba rolników wnioskujących o ten rodzaj pomocy.

Czy w związku ze spadkiem liczby wniosków wzrosną stawki dopłat? Trzeba jeszcze przeanalizować wnioskowane powierzchnie i dostępne kwoty.

Wnioskowana w tym roku do dopłat do nasion powierzchnia wynosi 929 540 ha, w tym:

- zboża, mieszanki zbożowe i mieszanki pastewne - 860 281 ha (w tym: zboża 58,9 tys. wniosków, mieszanki 4,9 tys. wniosków)

- rośliny strączkowe - 30 403 ha (5 tys. wniosków);

- ziemniaki - 38 856 ha (8,9 tys. wniosków).

Budżet na realizację tego programu został określony w ustawie budżetowej na 2020 r. z 14 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 571), gdzie zgodnie z Załącznikiem nr 11, tabela 7, na realizację dopłat do materiału siewnego w roku 2020 r. przeznaczono kwotę w wysokości 110 mln zł.

Natomiast w 2019 r. producenci rolni złożyli wnioski o przyznanie dopłat do obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących powierzchni gruntów ornych:

- 869 712 ha – w przypadku zbóż,

- 29 816 ha – w przypadku roślin strączkowych,

- 35 203 ha – w przypadku ziemniaka.

W 2020 roku jest zatem mniej niż przed rokiem zgłoszonych hektarów zbóż, a więcej strączkowych i ziemniaków.

Czy można mieć nadzieję na wyższe dopłaty do ha? Można, skoro do podziału jest też znacznie więcej pieniędzy – zgodnie z planami w ustawie budżetowej. Czy plany te zostaną spełnione, nie można jednak mieć pewności – w ubiegłym roku wypłacono ostatecznie prawie 2 mln mniej, niż zapowiadano.

W 2018 roku pomoc z budżetu państwa wynosiła 115 mln złotych, zgłoszone powierzchnie były podobne.

Rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 nie zostało dotychczas opublikowane – choć powinno to nastąpić do końca września.

Jak wiadomo, pomocy de minimis nie można już udzielać do końca roku. 13 sierpnia 2020 r. opublikowano obwieszczenie ministra rolnictwa w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. poz. 741) informujące o wyczerpaniu trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na lata 2018-2020, a na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa zamieszczony został „Komunikat o pełnym wykorzystaniu w dniu 7 sierpnia 2020 r. trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie”.

Żadna pomoc wliczana do limitu de minimis nie może być udzielana do końca roku.

Identyczna sytuacja była rok temu – rozporządzenie określające stawki dopłat do nasion opublikowano dopiero w marcu tego roku, a dopłaty za 2019 rok wypłacono w połowie obecnego roku.

Więcej: Dopłaty do materiału siewnego za 2019 rok wypłacone

Minister Ardanowski zapowiadał ograniczanie tej formy pomocy państwa.

Więcej: Dopłaty do nasion będą ograniczane