10 maja br. informowaliśmy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Dziś oficjalnie resort rolnictwa potwierdził wcześniejsze zapowiedzi wicepremiera Henryka Kowalczyka, że do końca maja br. został też wydłużony terminu naboru wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022 r. w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

- W przypadku wpływu wniosku po 31 maja 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy - zaznacza ARiMR w komunikacie.

Pozostałe warunki otrzymania pomocy pozostają bez zmian.

Według informacji ARiMR przekazanych redakcji farmer.pl, do 10 maja br. rolnicy złożyli 690 117 wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, w tym 183 714 wnioski o dopłaty do nawozów (w tym przypadku jest to stan na 11 maja br.).

Jak do tej pory, złożono do ARiMR jedynie 42 wnioski o przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń.

Co należy dołączyć do wniosku o dopłatę do nawozów?

Według ARiMR, do wniosku należy dołączyć: 

  • kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.
  • opcjonalnie producent rolny może dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez - w przypadku gdy rolnik nie dostarczy takich faktur, wyliczenie pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Kredyt Inwestycyjny – sprawdź ofertę Credit Agricole

Dodatkowo, w celu ułatwienia obsługi i przyspieszenia weryfikacji wniosku, producent rolny może za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ARiMR) przesłać wykaz zakupionych nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, tj. wprowadzić i przesłać informacje z dokumentów potwierdzających zakup nawozów mineralnych, których kopie zostały dołączone do wersji papierowej wniosku.