Dopłaty do zbóż i oleistych

Do 31 lipca wnioski o wsparcie mogą składać np. producenci kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku.

Przewidziana jest tu dopłata dla zbóż sprzedanych przez rolników między 1 grudnia 2022 r. a 15 lipca 2023 r. (w przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku) albo między 15 kwietnia a 15 lipca 2023 r. (w przypadku kukurydzy).

Zainteresowani tym rodzajem wsparcia mogą składać dokumenty wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Dotychczas o to dofinansowanie stara się ponad 118 tys. rolników – najwięcej z województw mazowieckiego, lubelskiego, wielkopolskiego.

O przyznanie pomocy mogą się ubiegać rolnicy, którzy: ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy; w 2022 roku złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku (wniosek mógł zostać złożony przez małżonka rolnika, który prowadzi lub prowadził działalność rolniczą wspólnie z rolnikiem); posiadają numer identyfikacyjny i wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.

Wsparciem objęte są również spółdzielnie produkcji rolnej albo spółdzielnie rolników. A w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji, pomoc może zostać przyznana także na wniosek jego małżonka, który będzie mieć więcej czasu na przesłanie dokumentów – do 10 września 2023 r. Dofinansowanie nie przysługuje natomiast rolnikowi, który jest jednocześnie podmiotem skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, rzepaku lub rzepiku, które zostały zakupione przez ten podmiot.

Maksymalna powierzchnia, do której można uzyskać wsparcie, wynosi 300 ha. Aby otrzymać pomoc, trzeba sprzedać kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych. Nabywcą może być także podmiot skupujący zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Jeśli o wsparcie ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, maksymalna powierzchnia objęta dofinansowaniem nie może przekroczyć iloczynu liczby członków oraz 300 ha. Warunkiem zastosowania zwiększonego limitu powierzchni w takim przypadku jest poddanie się spółdzielni badaniu lustracyjnemu w ciągu trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy. Sprzedaż wymienionych poniżej gatunków roślin musi nastąpić między 1 grudnia 2022 r. a 15 lipca 2023 r. (w przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku) albo między 15 kwietnia a 15 lipca 2023 r. (w przypadku kukurydzy). Transakcja musi zostać udokumentowana fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR.

Wysokość pomocy, którą można otrzymać, w przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, nasion rzepaku lub rzepiku, nie może przekroczyć iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej oraz iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT i przelicznika 4,5 (dla jęczmienia lub pszenżyta) lub 3,5 (dla żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku). W przypadku kukurydzy algorytm jest podobny, a wsparcie nie może być wyższe od iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc krajową, oraz iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT dołączonych do wniosku i przelicznika 7.

Stawki pomocy zależą od gatunku rośliny oraz województwa, i wynoszą:

  kukurydza, rzepak, rzepik jęczmień, pszenżyto żyto, owies, mieszanki zbożowe
podkarpackie, lubelskie 1750 zł/ha 1125 zł/ha 875 zł/ha
małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie 1610 zł/ha 1035/zł/ha 805 zł/ha
pozostałe województwa 1400 zł/ha 900 zł/ha 700 zł/ha

Dopłaty do pszenicy lub gryki

Do 31 lipca ARiMR przyjmuje też wnioski od producentów pszenicy lub gryki, którzy sprzedali ziarno po 14 kwietnia 2023 r.

Dotychczas dokumenty złożyło blisko 111 tys. rolników. Zdecydowanie najwięcej, blisko 23 tys. prowadzi gospodarstwa na Lubelszczyźnie, ponad 11 tys. na Mazowszu, a prawie 11 tys. to rolnicy z Wielkopolski.

Wydłużony został termin, w którym trzeba było sprzedać zboże. Pierwotnie był to 30 czerwca, po zmianie – 15 lipca 2023 r. Wymaga to jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

W tym przypadku dokumenty należy składać w biurach powiatowych ARiMR.

O tę pomoc mogą się ubiegać producenci pszenicy lub gryki, którzy złożyli w 2022 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie i wykazali uprawy (maksymalnie 300 ha) tych roślin, a ziarno sprzedali w okresie od 15 kwietnia do 15 lipca 2023 r. Co istotne, nabywcą musi być podmiot uprawniony do skupu i przetwarzania zboża lub obrotu nim, a także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Transakcja musi zostać potwierdzona fakturą VAT, jej duplikatem lub fakturą VAT RR.

Wysokość wsparcia jest zróżnicowana. W przypadku pszenicy istotny jest termin sprzedaży zboża, a jeśli chodzi o grykę, pod uwagę bierze się również województwo, w którym położone jest gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie. Stawki dofinansowania to:

  • 2 200 zł/ha pszenicy – w przypadku jej sprzedaży między 15 kwietnia a 14 maja 2023 r.;
  • 3 025 zł/ha pszenicy – w przypadku jej sprzedaży między 15 maja a 15 lipca 2023 r.;
  • 875 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach lubelskim i podkarpackim;
  • 805 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
  • 700 zł/ha – w przypadku upraw położonych w pozostałych województwach

Pomoc nie może przekroczyć:

- iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r. (jednak nie więcej niż 300 ha); przy czym powierzchnia ta będzie pomniejszona o tę, do której rolnik otrzymał wsparcie w ramach wcześniejszego naboru wniosków, który zakończył się 30 czerwca;

- iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika 5,5 (w przypadku pszenicy) lub 1,6 (w przypadku gryki).

Gdy o pomoc ubiegają się rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników, należy pamiętać o wymogu przejścia przez nie w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie specjalnego badania, o którym mówi Prawo spółdzielcze. W przypadku tych organizacji limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn liczby jej członków i 300 ha.

Na takie wsparcie przewidziano 2 mld zł. ARiMR zapewnia, że jeżeli okaże się, że pula środków nie będzie wystarczająca, zostanie ona zwiększona, tak aby wszyscy, którzy spełniają warunki do otrzymania pomocy, uzyskali ją.

Potrzebne dokumenty aplikacyjne znajdziesz tu: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-lub-gryki

Dopłaty do nawozów

Do 31 lipca 2023 r., a nie jak pierwotnie planowano do 14 lipca 2023 r., trwa również nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez).

Wydłużony ma być również okres, w którym rolnicy dokonali zakupów – wsparciem mają zostać objęte transakcje zrealizowane między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. Zmiany wymagają jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

Do tej pory do ARiMR wpłynęły wnioski od ponad 317 tys. rolników zainteresowanych dopłatą do nawozów, najwięcej na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce.

Wnioski mogą być dostarczane bezpośrednio do placówek, przekazywane za pośrednictwem platformy ePUAP bądź usługi mObywatel (na stronie gov.pl) i wysyłane rejestrowaną przesyłką pocztową.

O to wsparcie może się starać producent rolny będący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej z powodu agresji Rosji na Ukrainę. Od takiego rolnika wymaga się również złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. oraz posiadania numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jak wspomniano, pomoc jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. (wcześniej datą graniczną był 31 marca 2023 r.). Co istotne, podmiot sprzedający powinien prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów, a rolnik musi dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające transakcję.

Do wyliczenia wysokości wsparcia stosuje się specjalny dwustopniowy algorytm. Po pierwsze, deklarowaną przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchnię upraw rolnych (nie większą niż 300 ha) mnoży się przez 500 zł (w przypadku upraw rolnych) bądź 250 zł (w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego PROW na lata 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia). Po drugie, ustala się iloczyn liczby ton nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) i różnicy pomiędzy ceną za tonę tych nawozów zakupionych w określonym przepisami przedziale czasowym a średnią ceną danego typu nawozu mineralnego ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej MRiRW. Otrzymane wyniki porównuje się, a mniejsza z otrzymanych kwot jest tą, którą otrzyma rolnik. Tak będzie, jeśli zapotrzebowanie, które wyniknie ze złożonych wniosków, wyniesie nie więcej niż 4,7 mld zł. W innym przypadku zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy i więcej informacji po kliknięciu na ten link: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-na-dofinansowanie-zakupu-nawozow-mineralnych-innych-niz-wapno-nawozowe-i-wapno-nawozowe-zawierajace-magnez-ktore-producent-rolny-zakupil-w-okresie-od-dnia-16-maja-2022-r-do-dnia-31-marca-2023-r

Blisko 600 tys. zł pomocy już na kontach rolników

Dodajmy, że do 25 lipca br. już 584,37 mln zł wpłacono na konta 56,23 tys. rolników, którzy do 14 kwietnia 2023 r. sprzedali pszenicę, kukurydzę lub grykę.

Chodzi tu o zakończony 30 czerwca 2023 r. nabór dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy ponieśli straty spowodowane wojną na Ukrainie, ARiMR zarejestrowała nieco ponad 69 tys. wniosków o pomoc. Jednym z warunków skorzystania z takiego wsparcia było sprzedanie ziarna w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. uprawnionemu podmiotowi.