Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowały wnioski od producentów pszenicy i gryki, którzy sprzedali ziarno między 15 kwietnia a 15 lipca 2023 r. do 31 lipca.

Jak podaje ARiMR o pomoc ubiega się ponad 117,5 tys. rolników. Od 4 sierpnia na konta 36,38 tys. z nich wpłynęło blisko 700 mln zł.

Dla kogo dopłaty?

Wsparcie było przeznaczone dla producentów pszenicy i gryki,  którzy złożyli w 2022 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie i wykazali uprawy (maksymalnie 300 ha) tych roślin, a ziarno sprzedali w okresie od 15 kwietnia do 15 lipca 2023 r. 

Jednym z warunków uzyskania dopłaty była też sprzedaż do uprawnionego nabywcy. Musiał być to podmiot uprawniony do skupu i przetwarzania zboża lub obrotu nim, a także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Transakcja musiała być potwierdzona fakturą VAT, jej duplikatem lub fakturą VAT RR.

Jakie stawki?

Wysokość dopłat jest zróżnicowana. W przypadku pszenicy istotny jest termin sprzedaży zboża, a jeśli chodzi o grykę, pod uwagę bierze się również województwo, w którym położone jest gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie. Stawki dofinansowania to:

  • 2 200 zł/ha pszenicy – w przypadku jej sprzedaży między 15 kwietnia a 14 maja 2023 r.;
  • 3 025 zł/ha pszenicy – w przypadku jej sprzedaży między 15 maja a 15 lipca 2023 r.;
  • 875 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach lubelskim i podkarpackim;
  • 805 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
  • 700 zł/ha – w przypadku upraw położonych w pozostałych województwach

Przepisy określały też zakres pomocy. Nie mogła ona przekroczyć:

  • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r. (jednak nie więcej niż 300 ha); przy czym powierzchnia ta będzie pomniejszona o tę, do której rolnik otrzymał wsparcie w ramach wcześniejszego naboru wniosków, który zakończył się 30 czerwca;
  • iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika 5,5 (w przypadku pszenicy) lub 1,6 (w przypadku gryki).

W przypadku, gdy o wsparcie ubiegały się rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników, warunkiem było przejście przez nie w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie specjalnego badania, o którym mówi prawo spółdzielcze. W przypadku tych organizacji limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn liczby jej członków i 300 ha.

Budżet akcji pomocowej wynosi 2 mld zł. Jeżeli okaże się, że pula środków nie będzie wystarczająca, zostanie ona zwiększona, tak aby wszyscy, którzy spełniają warunki do otrzymania pomocy, ją uzyskali.

Źródło: ARiMR