Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa dotyczące terminów wypłaty dopłat w tym roku wydały się nam niejasne.

Bo co oznacza wybór "podejścia opartego na jak najszybszej wypłacie płatności w podstawowym terminie"? Kiedy będą przekazywane należności i jak na wypłatę dopłat wpływa przeniesienie płatności uzupełniających na przyszły rok? – dopytywaliśmy zatem w ministerstwie.

I mamy odpowiedź. Ministerstwo przypomina zasady wypłaty dopłat, w odniesieniu do ewentualnych zaliczek:

„Zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 płatności bezpośrednie  są przekazywane w nie więcej niż dwóch ratach na rok, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. Niezależnie od powyższego, dostrzegając trudności, których doświadczają krajowi producenci rolni, Ministerstwo podejmuje działania, aby jak największa liczba rolników otrzymała należne im wsparcie w jak najkrótszym czasie. Realizacja płatności zaliczkowych mogłaby natomiast spowodować, że wypłata pozostałych kwot płatności byłaby dokonywana w znacznie późniejszym terminie w porównaniu do wcześniejszych kampanii.”

Dalej informuje, że terminy wypłat zależą „od potrzeb Agencji oraz możliwości budżetu państwa”:

„Odnosząc się do kolejnego pytania należy wyjaśnić, że w kampanii 2013 r., podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych, płatności bezpośrednie będą dokonywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach limitów wydatków na ten cel zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2013 oraz w projekcie ustawy na rok 2014  i zgodnie z zapotrzebowaniami dziennymi Agencji. Środki finansowe przekazywane są na bieżąco w zależności od potrzeb Agencji oraz możliwości budżetu państwa.”

Wreszcie dowiadujemy się najważniejszego - płatności w tym roku będą wypłacane na raty:

„W odróżnieniu od poprzednich kampanii część rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie za rok 2013 otrzyma należne im wsparcie w dwóch ratach. Spowodowane jest to tym, iż płatności finansowane z budżetu krajowego (tzw. przejściowe wsparcie krajowe,  w ramach którego realizowane są: płatność uzupełniająca w Sektorze I (tzw. UPO I), płatność do chmielu, płatność do skrobi, płatność niezwiązana do tytoniu oraz tzw. płatność zwierzęca) mogą być wypłacane ze środków zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014, tj. dopiero od stycznia 2014 r.  Z uwagi na powyższe w grudniu realizowane będą płatności finansowane wyłącznie ze środków unijnych, tj. jednolita płatność obszarowa, płatność cukrowa, płatność do pomidorów, płatność do owoców miękkich, płatność do krów, płatność do owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych. Natomiast od stycznia 2014 r. wypłacane będą zarówno pozostałe kwoty z tytułu płatności finansowanych z budżetu UE, niewypłacone w grudniu 2013 r., jak i płatności uzupełniające finansowane z budżetu krajowego.”

Ministerstwo jest zadowolone z przyjętych rozwiązań:

„Dzięki przyjętym rozwiązaniom (wypłata płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych począwszy od 16 października br. oraz wypłata płatności bezpośrednich od 2 grudnia dla tych rolników, którzy nie otrzymali płatności w ramach ww. działań PROW) do końca roku, znaczna liczba rolników, z wyłączeniem rolników, dla których nie zakończono kontroli na miejscu, otrzyma przynajmniej jedną dotację z tytułu płatności obszarowych, które to środki pozytywnie wpłyną na płynność finansową gospodarstw rolnych. Priorytetowo wsparcie będzie wypłacane rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte nadzwyczajnymi okolicznościami.”

Można się zastanawiać, ile tych płatności zostanie wypłaconych w grudniu – wszak środki unijne są przekazywane jako refundacja dokonanych wcześniej wypłat z budżetu krajowego… I dlaczego jednak wypłata dopłat na raty okazuje się możliwa – skoro nie była taka w odniesieniu do zaliczek?...