Zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. WE L 30 z 31.01.2009 r., str. 16), płatności są przekazywane w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.

Termin ten jest jednolity dla wszystkich państw Unii Europejskiej - przypomina Mamiński.

Ponadto przepisy prawa wspólnotowego nie wskazują czasu, jaki powinien upłynąć od wydania decyzji do wypłaty środków.

Zwracam uwagę, że otrzymanie decyzji nie oznacza zawsze natychmiastowej wypłaty płatności, w szczególności jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość obsługiwanych beneficjentów (ok.1 374 000) - napisał Mamiński. - Wypłata płatności przy tak dużej liczbie wydawanych decyzji wymaga czasu, ponieważ ograniczona jest względami systemowymi - dodaje.

Jednak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została zobowiązana, aby tempo wypłacanych środków było jak najwyższe, a czas od otrzymania decyzji do momentu wypłaty płatności był jak najkrótszy.

Obecnie, wg informacji przekazywanych przez ARiMR - informuje pracownik ministerstwa rolnictwa - spośród ponad 1,2 miliona rolników, którzy otrzymali decyzję o przyznaniu płatności, środki wypłacono ok. 910 tys. rolników, co stanowi ok. 76 proc. rolników posiadających wydane decyzje.