• W ramach PROW 2014-2020 w okresie przejściowym ustanowiono nowy pakiet w Działaniu rolno-środowiskowo klimatycznym. Pakiet 9. Retencjonowanie wód. 
  • Zobowiązanie jest jednoroczne. A stawka płatności wynosi 260 zł/ha za obszar spełniający ustanowione wymogi dla tej płatności.

Niedobór wody odczuwalny jest okresowo w większości regionów w kraju. Niestety zmiany klimatu niosą ryzyko, że w części kraju susza będzie zaglądać na większość polskich pól, a uprawy także trwałe użytki zielone będą cierpiały z powodu niekorzystnego rozkładu opadów. Wprowadzono w związku z tym wsparcie dla rolników, którzy wbrew własnym celom ekonomicznym, utrzymują wodę na swoich trwałych użytkach zielonych przyczyniając się do zmniejszenia jej szybkiego odpływu.

 

Pakiet 9. Retencjonowanie wody na TUZ-ach

Tego rodzaju usługi ekosystemowe wymagają promocji i wsparcia, któremu służyć ma Pakiet 9. Retencjonowanie wody Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego. Jest to podyktowane potrzebą ukierunkowania tego rodzaju wsparcia na siedliska hydrogeniczne – szczególnie predestynowane do funkcji retencyjnej, których kondycja przyrodnicza jest uzależniona od obecności wody i tereny o ekstensywnym systemie produkcji, gdzie potrzeby produkcyjne są stosunkowo łatwe do pogodzenia z wykorzystaniem terenu na cele usług ekosystemowych.

Celowe sprowokowanie do zalania łąk

Uruchomienie w 2022 r. Pakiet 9, który ma stanowić zachętę dla rolników do podejmowania takich działań, których skutkiem będzie utrzymanie okresowego zalania lub podtopienia użytkowanych przez nich trwałych użytków zielonych, co w efekcie powinno pozytywnie wpłynąć na kształtowanie warunków wodnych, ochronę zasobów węgla organicznego i ograniczanie emisji, a także na zachowanie różnorodności biologicznej.

Pakiet 9. Retencjonowanie wody -jakie wymagania?

Jak czytamy w rozporządzeniu płatność w ramach Pakietu 9. przyznawana jest do trwałych użytków zielonych lub obszarów przyrodniczych:
- na których w danym roku wystąpiło zalanie lub podtopienie, rozumiane jako wysycenie profilu glebowego wodą na poziomie przynajmniej 80%, przez co najmniej 12 następujących po sobie dni w okresie od 1 maja do 30 września,

- położonych na działkach rolnych, na których realizowane jest zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wybranych wariantów Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, wybranych wariantów Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarem Natura 2000, z wyłączeniem wariantu 4.3. lub 5.3.
Murawy lub Pakietu 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk.
o zwartej powierzchni w gospodarstwie rolnym wynoszącej co najmniej 0,1 ha.

Zobowiązanie jest jednoroczne. A stawka płatności wynosi 260 zł/ha. 

To ARIMR potwierdzi czy wymogi będą spełnione

Warunek wystąpienia na danej powierzchni zalania lub podtopienia, uznaje się za spełniony, jeżeli jego wystąpienie potwierdzą dane udostępnione Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB do dnia 10 października danego roku.
Na podstawie tych danych, dotyczących wielkości powierzchni zalanych lub podtopionych, ARiMR będzie przyznawała płatności w ramach Pakietu 9.

Jak złożyć wniosek i jakie wymogi trzeba jeszcze spełnić?

Z wyprzedzeniem trudno określić gdzie i w jakim stopniu dojdzie do zalania lub podtopienia, będącego warunkiem przyznania płatności Dlatego rolnik lub zarządca we wniosku będzie zaznaczał jedynie pole (check-box), bez deklarowania działek, co będzie stanowiło deklarację ubiegania się o przyznanie płatności w ramach Pakietu 9. w danym roku.

Rolnik lub zarządca nie musi także zaznaczać na materiale graficznym, stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, granic działek rolnych, na których będzie realizował Pakiet 9.

Co więcej beneficjent nie jest zobowiązany:

- do posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej oaz prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej.

- do nieprzekształcania występujących w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych oraz zachowania elementów krajobrazu stanowiących ostoje przyrody

Jednocześnie pakiet ten został wyłączony z przepisów dotyczących obowiązku składania przez rolnika lub zarządcę do kierownika biura powiatowego ARiMR wybranych stron planu działalności rolnośrodowiskowej tak jak to funkcjonuje w przypadku pozostałych zoobowiązań.