5 października br. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na działanie „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” finansowanej z PROW 2007-2013. Wnioski można składać w siedzibie Fundacji do 13 listopada 2009 r., a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako akredytowana agencja płatnicza dla PROW 2007 – 2013 będzie odpowiedzialna za finansową realizację tego działania.

Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia norm krajowych i UE. Doskonaleniem zawodowym w ramach działania będą objęci rolnicy i posiadacze lasów na zasadzie dobrowolności.

W ramach działania, szkolenia będą prowadzone w szczególności z następujących dziedzin:

minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych (tzw. cross-compliance);

upowszechnianie nowoczesnych technologii w rolnictwie i leśnictwie;

upowszechnianie zasad proekologicznych metod produkcji rolniczej, a w szczególności integrowanej produkcji rolniczej i ekologicznej;

upowszechnianie standardów jakościowych w produkcji rolniczej i leśnej;

ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym lub produkcja leśną;

podejmowanie nowych, rynkowo zorientowanych kierunków produkcji rolnej;

popularyzacja nowych kierunków działalności rolniczej w celu uzyskiwania dodatkowych dochodów;

poprawa jakości i higieny produkcji;

prawidłowe warunki utrzymania zwierząt;

ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw na Obszarach Szczególnie Narażonych;

zastosowanie mikrokomputerów i programów komputerowych w usprawnieniu zarządzania gospodarstwem rolnym i leśnym;

warunki bezpiecznego wytwarzania i przechowywania pasz w gospodarstwie w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego.

Beneficjenci działania mogą uzyskać refundację do 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych (koszty kwalifikowalne obejmują podatek VAT na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005), które zostały szczegółowo określone w ww. rozporządzeniu wykonawczym dla działania.

Budżet na wsparcie działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” w całym okresie PROW 2007 – 2013 wynosi 40 milionów euro.

Źródło: ARiMR