O pomoc w ramach "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" finansowanego z PROW 2014-2020 mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi, jeżeli wykonują działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych - zaznaczyła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w komunikacie.

Do 10 mln zł może otrzymać (w całym okresie realizacji PROW 2014-2020) przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i sprzedażą produktów rolnych, natomiast na wyższe dofinansowanie - do 15 mln zł mogą liczyć firmy będące związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów. Minimalna wysokość wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.

Pieniądze są wypłacane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Dotację można otrzymać m.in. na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności; zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń; zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji.

W ramach jednego naboru można złożyć jeden wniosek dotyczący danego przedsiębiorstwa albo jego wyodrębnionej organizacyjnie części. Wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Najwięcej punktów będzie można otrzymać za realizację inwestycji związanych z produkcją pasz z surowców wolnych od GMO.

Na podstawie liczby otrzymanych punktów zostanie przygotowana lista określająca kolejność przysługiwania wsparcia. ARiMR, nie później niż 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków, opublikuje na swoim portalu internetowym informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

W przypadku pozytywnego wyniku oceny merytorycznej wniosku Agencja zawrze z beneficjentem umowę o przyznaniu pomocy, a dotacja jest przekazywana na jego rachunek bankowy.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR do 27 marca 2020 r.