Projekt zmian WPR na okres po 2013 roku przewiduje dla nich stopniowe zmniejszenie płatności bezpośrednich:

– o 20 proc. w przypadku transzy wynoszącej od 150 000 EUR do 200 000 EUR;

– o 40  proc. w przypadku transzy wynoszącej od 200 000 EUR do 250 000 EUR;

– o 70 proc. w przypadku transzy wynoszącej od 250 000 EUR do 300 000 EUR;

– o 100 proc. w przypadku transzy wynoszącej ponad 300 000 EUR.

Kwotę dopłat oblicza się poprzez odjęcie wynagrodzeń faktycznie wypłaconych i zadeklarowanych przez rolnika w poprzednim roku, w tym podatków i składek na zabezpieczenie społeczne związanych z zatrudnieniem, od łącznej kwoty płatności bezpośrednich należnych początkowo rolnikowi, nie uwzględniając płatności proekologicznych.

„Państwa członkowskie dopilnowują, aby nie przyznawano płatności rolnikom, w przypadku których stwierdzono – po dacie opublikowania wniosku Komisji dotyczącego niniejszego rozporządzenia – że w sztuczny sposób stworzyli warunki, które pozwalają im uniknąć skutków wynikających z niniejszego artykułu” – przewiduje projekt rozporządzenia