W dniu 31 sierpnia 2021 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą zatwierdzającą zmianę programu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmieniającą wcześniejszą decyzję wykonawczą. KE zaakceptowała strategiczną zmianę PROW na lata 2014-2020 wprowadzając m in. Wsparcie na okres przejściowy da WPR na lata 2021-2022. Wydłużono realizację PROW o dwa lata, co oznacza, że wydłużono także nabory dla działań RŚK.

Jakie zmiany w Działaniu RŚK wprowadzono w roku 2022?

- Dopuszczenie mulczowania międzyplonów w Pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone i Pakiecie 2. Ochrona gleb i wód.

- Umożliwienie podejmowania zobowiązań w ramach wariantów 4.8, 4.9, 4.10 i 4.11 Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, dotyczących ochrony siedlisk lęgowych ptaków, na całym obszarze Natura;

- Umożliwienie objęcia wsparciem w ramach Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie dodatkowych ras owies: polskiej owcy górskiej i białogłowej owcy mięsnej oraz dwóch ras kóz: koza kazimierzowska i koza sandomierska;

- Wprowadzenie w ramach Działania RŚK nowego pakietu: Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk – zobowiązania jednoroczne;

- Wprowadzenie w ramach Działania RŚK nowego pakiety: Pakiet 9. Retencjonowanie wody – zobowiązanie jednoroczne.

Jakie stawki dla nowych pakietów RŚK?

Kalkulacja stawki dla nowego pakietu 8 została ustanowiona na podstawie wyliczeń stawek płatności dla pakietów ukierunkowanych na ochronę cennych siedlisk (Pakiet 4i5). Za realizację tego pakietu rolnik może uzyskać 838 zł/ha.

W przypadku Pakietu 9, wyliczenia stawki płatności oparto przede wszystkim na utracie wartości plonu spowodowanej okresowym zalaniem lub podtopieniem. Wartość tą wyszacowano na 260 zł/ha.

Okres przejściowy i zmienione stawki dopłat

Zmieniły się także wysokość stawek w pozostałych pakietach. Przykładowo dla zobowiązania Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone stawka obowiązująco do roku 2020 wynosiła 486 zł/ha. W roku 2021 i 2022 oraz dla zobowiązań kontynuowanych oraz rozpoczętych w 2021 i 2022 wynosi ona 552 zł/ha.
Za realizację Pakietu 2. Ochronę gleb i wód, wariant 2.1 Międzyplon stawka wynosiła 650 zł/ha, obecnie jest to 883 zł/ha. Stawki dla pozostałych pakietów można znaleźć na stronie ARiMR oraz MRiRW, jak również w załączniku nr 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (załącznik poniżej)