Maksymalne progi, które są określone w ramach dywersyfikacji, nie  mają zastosowania do gospodarstw rolnych, w których trawa  lub inne pastewne rośliny zielne lub grunt ugorowany zajmują  więcej niż 75 proc. gruntów ornych.

Rozporządzenie z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, przewiduje, że w takich przypadkach główna uprawa na pozostałych gruntach ornych nie może zajmować  więcej niż 75 proc. tego pozostałego gruntu ornego, z wyjątkiem przypadku, gdy ten pozostały obszar jest pokryty trawą lub innymi pastewnymi roślinami zielnymi lub stanowi grunt ugorowany.

Wymogi dotyczące dywersyfikacji nie mają zastosowania do gospodarstw rolnych:

a) w których więcej niż 75 proc. gruntów ornych jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych pastewnych roślin  zielnych, jest ugorowane lub jest połączeniem tych zastosowań, pod warunkiem że grunty orne nieobjęte tymi zastosowaniami nie przekraczają 30 hektarów;

b) w których więcej niż 75 proc. kwalifikującej się powierzchni użytków rolnych stanowią trwałe użytki zielone, jest wykorzystywane do produkcji traw lub innych pastewnych roślin zielnych lub do upraw rosnących pod wodą przez znaczącą część roku lub przez znaczącą część cyklu uprawowego, lub jest połączeniem tych zastosowań, pod warunkiem że grunty orne nieobjęte tymi zastosowaniami nie przekraczają 30 hektarów;

c) w których więcej niż 50 proc. obszarów w ramach zadeklarowanych gruntów ornych nie zostało zadeklarowanych przez rolnika w jego wniosku o pomoc za poprzedni rok oraz, na podstawie porównania geoprzestrzennych wniosków o pomoc, wszystkie grunty orne uprawiane są przy wykorzystaniu innej uprawy w porównaniu z uprawą w poprzednim roku kalendarzowym;

d) które są położone na obszarach na północ od 62. równoleżnika lub niektórych obszarach przyległych.