Gospodarstwa o powierzchni od 10 do 30 ha gruntów ornych będą zobowiązane do uwzględnienia dwóch różnych upraw, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75 proc. powierzchni gruntów ornych. W gospodarstwach o powierzchni większej niż 30 ha gruntów ornych obowiązkowe będą trzy uprawy, przy czym uprawa główna nie może stanowić więcej niż 75 proc. wszystkich upraw, a dwie uprawy główne łącznie nie więcej niż 95% gruntów ornych.

Niespełnienie tych warunków będzie wiązało się z sankcjami w postaci obniżenia płatności bezpośrednich i będą one wzrastały w kolejnych latach obowiązywania zazielenienia. W 2015 i 2016 r. kary nie będą większe niż 30 proc. ogólnych płatności, w 2017 r. sankcje mogą sięgnąć 50 proc. płatności, a od 2018 r. 55 proc. płatności.

Uprawy spełniające warunek dywersyfikacji ujęte są w klasyfikacji bonitacyjnej upraw. Ważne jest jednak to, że jako odrębne uprawy będzie się uważać formy jare i ozime, nawet jeśli są tego samego rodzaju. Jako oddzielną uprawę zostanie zakwalifikowany również ugór. Okazuje się więc, że gospodarstwa o powierzchni od 10 do 30 ha gruntów ornych dość łatwo spełnią warunek dywersyfikacji, uprawiając jedynie zboża jare i ozime.