Zobowiązanie w ramach działania podejmowane jest na okres 5 lat.

Wsparcie w ramach tego działania obejmuje dwa poddziałania:

- Płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych

- Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie.

W ramach poddziałania Płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych wsparcie będzie udzielane na:

- praktyki agrotechniczne promujące zrównoważony system gospodarowania, w tym racjonalne nawożenie oraz ochronę wód przed zanieczyszczeniami, odpowiednie użytkowanie gleb poprzez przeciwdziałanie utracie substancji organicznej w glebie oraz

- działania służące ochronie różnorodności biologicznej obszarów wiejskich, w tym ochronę cennych siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 oraz poza nimi, a także

- zachowanie tradycyjnych odmian i gatunków drzew owocowych.

Wsparcie udzielane będzie na następujące typy operacji (pakiety):

1. Rolnictwo zrównoważone.

2. Ochrona gleb i wód.

3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych.

4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.

5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000