Działanie jest w dużej części kontynuacją dotychczasowego podejścia. Wsparcie obejmuje dwa poddziałania:

- Płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych

- Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie.

 W pierwszym pomoc będzie udzielana na następujące typy operacji (pakiety):

1. Rolnictwo zrównoważone.

2. Ochrona gleb i wód.

3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych.

4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.

5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.

W ramach 2. poddziałania:

6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Zobowiązanie w ramach działania podejmowane jest na okres 5 lat.

Stawka płatności w pakiecie Rolnictwo zrównoważone to 400 zł/ha.

Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów ornych w wysokości:

- 100 proc. stawki podstawowej za powierzchnię 0,10-50 ha;

- 75 proc. stawki do 50-100 ha;

- 60 proc. stawki powyżej 100 ha.

Stawka płatności za ochronę gleb i wód to 650 zł/ha (dotyczy międzyplonów) lub 450 zł/ha (dotyczy pasów ochronnych na stokach o nachyleniu powyżej 20 proc.).

Za zachowanie sadów stawka płatności wynosi  1964 zł/ha. Płatność jest przyznawana w pełnej wysokości, niezależnie od powierzchni objętej wsparciem.

Kwoty i stawki wsparcia Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 są uzależnione od:

(i) ekstensywnego użytkowania na OSO: 600 zł/ha,

(ii) występowania gatunków ptaków tj.: rycyka (a także kszyka, krwawodzioba, czajki): 890 zł/ha, wodniczki: 1199 zł/ha, dubelta (a także kulika wielkiego): 1070 zł/ha, derkacza: 642 zł/ha oraz

(iii) typu siedliska: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe: 1276 zł/ha, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla: 1043 zł/ha, murawy: 1300 zł/ha, półnaturalne łąki wilgotne: 911 zł/ha, półnaturalne łąki świeże: 1083 zł/ha, torfowiska: 600 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1206 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające).

Dla obszarów Natura 2000 położonych w granicach Parków Narodowych nie stosuje się progów degresywności.

W pakiecie Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 stawka płatności uzależniona jest od typu siedliska: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe: 1276 zł/ha, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla: 1043 zł/ha, murawy: 1300 zł/ha, półnaturalne łąki wilgotne: 911 zł/ha, półnaturalne łąki świeże: 1083 zł/ha, torfowiska: 600 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1206 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające).

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie ma stawki płatności: 750 zł/ha (w przypadku uprawy), 1000 zł/ha (w przypadku wytwarzania nasion/materiału siewnego). Płatność przysługuje do maksymalnej powierzchni 5 ha dla poszczególnych gatunków/odmian roślin uprawnych.

Wreszcie ostatni z pakietów: Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt. Wysokość wsparcia jest uzależniona od posiadanych przez beneficjenta cennych ras wybranych gatunków zwierząt gospodarskich uczestniczących w programach ochrony, wynosi dla: bydła - 1600 zł/szt., koni – 1500 zł/szt., owiec - 360 zł/szt., świń - 1140 zł/szt., kóz - 580 zł/szt.

Płatność przysługuje do maksymalnej liczby zwierząt w jednym stadzie tj.: (i) krów: 100 sztuk; (ii) loch tej samej rasy: 70 loch stada podstawowego świń rasy puławskiej, 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej oraz 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej pstrej.

Na to działanie jest 753 399 101 euro ze środków unijnych, a razem z krajowymi 1 184 062 782 euro.