Krajowa Rada Izb Rolniczych 4 stycznia br. zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zmianę rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętych PROW 2007-13, w celu umożliwienia dziedziczenia przez współmałżonków finansowego wsparcia.

Jak podkreślają przedstawiciele izb rolniczych obecnie w przypadku przeniesienia własności gospodarstwa niskotowarowego pomoc finansowa w ramach działania ,,wsparcie finansowe dla gospodarstw niskotowarowych ‘’ przysługuje jedynie następcy producenta, któremu przyznano rentę strukturalną. Rozporządzenie nie przewiduje jednak takiej możliwości w przypadku śmierci beneficjenta, nawet jeśli gospodarstwo takie stanowi współwłasność małżeńską.

- Gospodarstwa niskotowarowe to najczęściej niewielkie gospodarstwa rodzinne prowadzone przez oboje współmałżonków, gdzie de facto wszelkie decyzje dotyczące produkcji i pozostałej działalności rolniczej w ramach gospodarstwa podejmowane są wspólnie. To w opinii samorządu rolniczego wystarczające uzasadnienie dla przedkładanego obecnie wniosku, zwłaszcza biorąc pod uwagę definicję „płatności dla gospodarstwa niskotowarowego”, a także umożliwienie rozszerzenia okresu prowadzenia działalności rolniczej przez poprzedniego właściciela gospodarstwa oraz przez osoby dziedziczące i zainteresowane skorzystaniem z pomocy finansowej. Zatem rozszerzenie możliwości kontynuowania wsparcia dla współmałżonka wydaje się być naturalną konsekwencją dotychczas obowiązujących przepisów w tym zakresie – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Ponadto zdaniem izb rolniczych należy mieć na uwadze również sam charakter pomocy finansowej dla gospodarstw niskotowarowych, dla której celem podstawowym jest przedłożenie wraz z wnioskiem, a następnie realizacja planu rozwoju gospodarstwa.

- Jeżeli zatem wsparcie – w przypadku śmierci rolnika – nie może zostać wypłacone współmałżonkowi analogicznie zaangażowanemu we wdrożenie w życie takiego planu, trudno mówić o praktycznej i pełnej realizacji jednego z celów szczegółowych działania tzn. restrukturyzacji gospodarstw rolnych o niewielkim potencjale ekonomicznym – dodaje prezes Szmulewicz.

Źródło: farmer.pl