Wnioski na „Restrukturyzację małych gospodarstw” można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.

W ramach tego działania rolnikom przysługuje premia w wysokości 60 000 zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 000 euro), płatna w II ratach:

- I rata - 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

- II rata - 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Pomoc ma doprowadzić do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa: do co najmniej 10 tys. euro, co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej, w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Po ostatniej nowelizacji przepisów wystarczy ubezpieczenie w KRUS w pełnym zakresie przez 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Więcej: Kiedy złożenie wniosku na „Restrukturyzację” kończy się sukcesem?

Od 29 czerwca 2018 r. do 30 lipca 2018 r. można też składać wnioski o „Premie dla młodych rolników".

Pomoc finansowa w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.:

- w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;

- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni;

- przed dniem złożenia wniosku stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha;

- przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym;

- przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania;

- najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej 13 000 - 150 000 euro i powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej krajowej lub wojewódzkiej (w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa od średniej krajowej).

Pomoc przyznaje się w wysokości 100 000 zł. i wypłaca się ją w dwóch ratach.

Więcej: Nabór na "Premie dla młodych rolników" w lipcu

Od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. można ubiegać się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) i produkcją bydła mięsnego (obszar C).

W przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji i wynosi maksymalnie w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020:

- 900 tys. zł w przedsięwzięciach związanych z rozwojem produkcji prosiąt;

- 500 tys. zł dla operacji w rozwój produkcji mleka krowiego lub rozwój produkcji bydła mięsnego.

Więcej: Będzie nabór wniosków na trzy obszary „Modernizacji”