Nowy program, tj. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) obejmuje szereg działań, które w różny sposób mają służyć poprawie sytuacji polskiego rolnictwa. Według projektów programowych – o wsparcie m.in. na zakup ciągnika rolniczego, maszyn i urządzeń służących do produkcji rolnej – będzie można się ubiegać w ramach Działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Pomoc ma polegać na refundacji części poniesionych kosztów inwestycji. Maksymalny poziom dofinansowania będzie wynosił od 40 do 60 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych (w zależności od tego, czy beneficjentem jest osoba do 40 roku życia i, czy gospodarstwo jest położone na terenach o utrudnionych warunkach gospodarowania, np. ONW). W szczególnych przypadkach dofinansowanie może wynieść 75 proc. (np. wyznaczone obszary szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego).

Najwyższą kwotą dofinansowania, jaką będzie mógł otrzymać rolnik, to 300 tys. zł. Pomocą będą mogły być objęte także projekty, w których wartość poniesionych kosztów będzie wyższa niż 20 tys. zł.
Pomocą objęty będzie również zakup maszyn i urządzeń używanych, nie starszych jednak niż 5-letnich.

Wnioski aplikacyjne będą udostępnione na stronie internetowej oraz oddziałach regionalnych ARiMR. Składanie wniosków będzie się odbywało w oddziałach regionalnych w terminie podanym do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR. Termin ten nie jest dziś bliżej określony. Prawdopodobnie będzie to III kwartał 2007 r.

Dokładne kryteria dotyczące przyznania pomocy oraz szczegółowy zakres wsparcia zostanie określony w rozporządzeniu wykonawczym dla działania.
Z projektem PROW 2007-2007 oraz projektami rozporządzeń wykonawczych można się zapoznać wchodząc na stronę internetową MRiRW: www.minrol.gov.pl (link PROW 2007-2013).