W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego PROW na lata 2007-2013 można ubiegać się maksymalnie o 300 tys. zł dofinansowania na założenie nowej firmy lub rozwój już istniejącej. Wykaz działalności gospodarczych objętych dofinansowaniem liczy ponad 350 pozycji. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, w ubiegłym roku ministerstwo rolnictwa poszerzyło wykaz, dopisując działalności związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, pozyskiwaniem drewna oraz budowaniem dróg i autostrad. Szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca 2008 r. (Dz. U. nr. 139, poz. 883).

Aby skorzystać z unijnych pieniędzy na otwarcie własnej firmy, należy spełnić kilka warunków. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, pełnoletnie ale przed ukończeniem 60. roku życia, które nie są płatnikami KRUS. Do osób ubezpieczonych w KRUS kierowane są bowiem dotacje w ramach różnicowania w kierunku działalności nierolniczej. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi być mieszkańcem, a inwestycja musi być zlokalizowana na wsi lub w mieście liczącym mniej niż 5 tys. mieszkańców.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, pomoc finansowa udzielana jest w formie refundacji części, maksymalnie 50 proc. poniesionych kosztów. Aby ubiegać się o ich zwrot z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, najpierw trzeba wyłożyć własne środki. W trakcie realizacji inwestycji można ubiegać się o zaliczkę. Kwota zaliczki nie może przekroczyć połowy przyznanej dotacji.

Przedsiębiorcy, którzy podpisują z ARiMR umowę o przyznanie wsparcia na założenie mikroprzedsiębiorstwa, są zobowiązani do utworzenia nowych miejsc pracy. Ich liczba, w przeliczeniu na pełne etaty, zależy od wysokości przyznanego dofinansowania. Generalnie, przy 300 tys. zł dotacji należy utworzyć trzy stanowiska, przy 200 tys. zł - dwa, a przy 100 tys. zł - jedno. Dopuszczalne jest zatrudnianie pracowników na etatach cząstkowych, np. zatrudniając czterech pracowników na pół etatu można uzyskać wsparcie przeznaczone na stworzenie dwóch miejsc pracy.

Ponadto, beneficjent jest zobowiązany do utrzymania przez dwa lata utworzonych w przedsiębiorstwie miejsc pracy. W przypadku niewywiązania się z umowy, np. utworzenia mniejszej od wymaganej liczby miejsc pracy lub zwolnienia stanowiska przed upływem dwóch lat, Agencja ma prawo rozwiązać umowę i zażądać zwrotu środków.

Agencja ma prawo do kontroli wydatków związanych z przyznaną pomocą przez pięć lat. Jak infomuje Dziennik Gazeta Prawna, przez ten czas beneficjent jest zobowiązany do utrzymania trwałości inwestycji zrealizowanej dzięki dofinansowaniu, a więc nie może sprzedać ani wydzierżawić sprzętu kupionego za te pieniądze.