Jest jeszcze 2,5 mld zł na wsparcie dla osób chcących tworzyć mikroprzedsiębiorstwa, dając pracę sobie i innym. Nabór wniosków na to działanie rozpoczyna się 26 września, zakończy 7 października.

Wsparcie przysługuje osobom prowadzącym lub zakładającym działalność na terenach wiejskich lub miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców. Mikroprzedsiębiorca nie może być ubezpieczony w KRUS. Wsparcie jest udzielane na projekty, które doprowadzą do utworzenia nowych miejsc pracy. Jedno stanowisko to 100 tys. zł, dwa - 200 tys. zł, trzy i więcej – 300 tys. zł. Wysokość wsparcia może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Jeśli przedsiębiorca nie ma własnych pieniędzy na realizację przedsięwzięć, może wystąpić o zaliczkę w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Wsparcie będzie wypłacane po zrealizowaniu przez przedsiębiorcę operacji. Nowoutworzone miejsca pracy muszą być utrzymane przez dwa lata, licząc od dokonania przez ARiMR płatności. Lista działalności gospodarczych, na które można otrzymać pomoc, obejmuje 400 pozycji.

O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydowała liczba punktów, które ARiMR przyzna na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW. Preferowane będą operacje z regionów uboższych, borykających się z dużym bezrobociem, a także te, które doprowadzą do powstania jak największej liczby nowych miejsc pracy.

Dotychczas dofinansowanie z tego działania otrzymało prawie 2 tys. firm, utworzyły one 10 tys. miejsc pracy.

Mikroprzedsiębiorstwa to firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników, z obrotem rocznym lub całkowitym bilansem rocznym nie przekraczającym 2 mln euro.