Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (Dz.U. Nr 97, poz 799) Agencja Rynku Rolnego udostępnia deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych. Deklaracja powinna zostać złożona do Prezesa Agencji za pośrednictwem Oddziału Terenowego ARR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy zobowiązanego do naliczenia, pobierania i przekazania wpłat na fundusze promocji.

Deklaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Dla III kwartału 2009 r. deklaracje powinny zostać złożone między 1 a 25 października 2009 r. Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty należnej na dany fundusz promocji na wyodrębniony rachunek, którego numer podany jest w deklaracji.

Przedsiębiorcy zobowiązani do dokonywania wpłat na więcej niż 1 fundusz promocji składają wyłącznie 1 deklaracje wykazując zobowiązania na poszczególnych funduszach promocji. Natomiast zobowiązania na poszczególne fundusze muszą zostać uregulowane odrębnie na rachunki poszczególnych funduszy promocji.

Źródło: ARR