Obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 31 października  2018 r. (zostało ogłoszone 5 listopada) w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej  kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie podawało, że  wykorzystanie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na  31 października wynosi 212 991 666,76 euro.

Tydzień później podano w informacji, że wykorzystano 100 proc.  dostępnego limitu (nie podając kwoty) i wstrzymano wszelką pomoc, udzielaną w ramach de minimis.

Dlaczego o wykorzystaniu limitu podano w informacji, a nie w obwieszczeniu? Dlaczego w tej informacji nie podano kwoty wykorzystania? Jakie wydatki i na jaką kwotę  poczyniono w ramach de minimis od 31  października do 7 listopada, tj. między obwieszczeniem, a informacją?

Wydawało się, że na te pytania Ministerstwo Rolnictwa zna odpowiedź. Niestety – jest inaczej. Odczekawszy regulaminowe dwa tygodnie odpowiedziano wczoraj, że... do podmiotów udzielających pomocy publicznej wysłano pismo, a potem jeszcze skan pisma i w związku z tym każdy podmiot, który otrzymał informację o wyczerpywaniu się limitu pomocy de minimis w rolnictwie mógł wprowadzić dane z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie do programu sprawozdawczego.

I tyle (cała odpowiedź w załączniku).

Krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie dla Polski to ostatnio 225,7 mln euro na trzy lata – na co więc wydano w pierwszym tygodniu listopada ponad 12 mln euro?

Kiedy poznamy odpowiedź na to pytanie?

Wykorzystanie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 30 maja 2018 r. wynosiło 161 557 544,48 euro. Różnica między końcem października i maja to  51 434 123,28 euro, a więc miesięczne wykorzystanie to ok. 10,3 mln euro.

Czy możliwe, że udało się wykorzystać tyle – a nawet 2 mln euro więcej -  w tydzień?

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej „Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze obwieszczenia, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej <Monitor Polski>, co najmniej raz na kwartał, a w przypadku wyczerpania krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – niezwłocznie, informacje o wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać wskazanie:

1) wysokości trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

2) stanu wykorzystania limitu, o którym mowa w pkt 1.”

Obwieszczenie ministra o wykorzystaniu limitu z 13 listopada ogłoszono w DzU z 19 listopada, podano w nim, że wykorzystanie " krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 7 listopada 2018 r. wynosi:
a) w rolnictwie – 225 700 000,00 euro".

W przypadku wyczerpania limitu obwieszczenie powinno być ogłoszone niezwłocznie. Tymczasem minęły prawie dwa tygodnie od wydania informacji o wyczerpaniu limitu i  od wstrzymania pomocy do ogłoszenia obwieszczenia ministra. Czy za ten okres do 19 listopada (kiedy to ogłoszono obwieszczenie w Monitorze Polskim) albo chociaż za okres do 13 listopada (kiedy minister datował obwieszczenie) pomoc powinna być udzielana i będzie to rolnikom wyrównane? - pytamy w MRiRW.

 Więcej:

Ile jest, a ile będzie na pomoc po suszy?

Czy można wstrzymać płatności objęte de minimis?