Zyskują możliwość rozwoju aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców i wyposażenia gospodarstw domowych oraz doposażenia i modernizacji jednostek sobie podległych w sprzęt komputerowy.

Tylko od 13 lutego do 9 marca 2012 roku trwa kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w programie z działania 8.3 POIG - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest zapewnienie dostarczenia sprzętu komputerowego i Internetu dla nie mniej niż 30 gospodarstw domowych z terenu gminy. Wyposażenie jednostek podległych (np. szkoły, biblioteki) jest działaniem uzupełniającym i nie jest konieczne.

Projekt jest adresowany (oprócz jednostek podległych) do:
• gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
• gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
• dzieci i młodzieży, uczących się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowanych do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
• osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
• rodzin zastępczych.

Kosztami kwalifikowalnymi są:
• pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (maksymalnie przez 3 lata),
• pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
• zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
• dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),
• dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

Fundacja Rozwoju Rolnictwa, Wsi i Obszarów Wiejskich oferuje pomoc w przygotowaniu dokumentacji.