Zmiana zasad wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw spotkała się ze sprzeciwem Polski. Europoseł Czesław Siekierski wystosował w tej sprawie wystąpienie, domagając się wyjaśnienia:

Uprzejmie proszę o przesłanie opinii prawnej czy przepisy art. 2 nie stoją w sprzeczności z podstawową zasadą stanowienia prawa, zakładającą że prawo nie może działać wstecz.

Ponadto chciałbym uzyskać szczegółowe wyjaśnienia dotyczące motywów zmiany dotychczasowych przepisów i zapytać KE o to czy jest świadoma, że przyjęte rozporządzenie całkowicie zahamuje powstawanie nowych grup producentów w nowych państwach członkowskich UE?

Czesław Siekierski podkreślał, że zorganizowanie się polskich producentów jest niewielkie i znacznie odbiega od typowego dla UE 15: Poziom zorganizowania sektora owoców i warzyw w nowych państwach członkowskich UE pozostaje nadal na bardzo niskim poziomie względem starych państw członkowskich (ok. 15 proc. w Polsce wobec 80 proc. i 90 proc. odpowiednio w Belgii i Holandii).

Odpowiedzi w imieniu Komisji udzielił komisarz Dacian Cioloș. Stwierdził, że ze względów oszczędnościowych ograniczono rosnące wsparcie dla grup:

Ograniczenie wydatków związanych z grupami producentów uznano za niezbędne dla zapewnienia dyscypliny budżetowej oraz w celu optymalizacji przydziału środków finansowych w sposób trwały i efektywny, gdyż kwota wsparcia, która w momencie wdrożenia reformy sektora owoców i warzyw w 2007 r. wynosiła około 30-40 mln EUR rocznie, wzrosła w 2010 r. do 115 mln EUR, sięgając w 2011 r. 195 mln EUR (polskie grupy producentów otrzymały 89 proc. tej kwoty, czyli 174 mln EUR), a zgodnie z ostatnimi prognozami, przesłanymi przez państwa członkowskie w kwietniu, w 2012 r. może osiągnąć poziom nawet ok. 420 mln EUR.  W budżetach na lata 2011 i 2012 środki z tytułu wsparcia na rzecz grup producentów ustalono odpowiednio na kwoty 107 mln EUR i 195 mln EUR.

Jak przekonuje komisarz, decyzja o ograniczeniu środków nie wpłynie na sytuację grup mających status już zatwierdzonych:

Roczny pułap pomocy dla grup producentów w wysokości 10 mln EUR, wprowadzony przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2012 , nie ma zastosowania do zatwierdzonych i skutecznie realizowanych planów dochodzenia do uznania, w przypadku gdy inwestycje już się rozpoczęły a grupa producentów zawarła prawnie wiążące umowy ze stronami trzecimi, co zabezpiecza uzasadnione oczekiwania beneficjentów.

Zdaniem Cioloșa, mimo ograniczenia wsparcie będzie duże.

Projekt budżetu Komisji na 2013 r., przedstawiony w dniu 25 kwietnia 2012 r., obejmuje wniosek o środki na wsparcie dla grup producentów na kwotę 253 mln EUR. Oznacza to wzrost w porównaniu do środków zatwierdzonych w poprzednich latach – napisał w odpowiedzi.

Mimo zmniejszenia środków, komisarz nie widzi zagrożenia dla poziomu zorganizowania się polskich producentów – mogą wstępować do już działających grup, a nie muszą tworzyć nowych:

Komisja nadal dąży do zwiększenia poziomu zorganizowania producentów owoców i warzyw, ale zważywszy, że w Polsce działa już około 300 grup i organizacji producentów, cel ten można osiągnąć przez zwiększanie liczby członków istniejących grup producentów bez tworzenia nowych.