Jak przypomina ARiMR, o wsparcie w ramach działania "Grupy producentów rolnych" finansowane z PROW 2007 - 2013, będą mogły ubiegać się w ARiMR jedynie takie podmioty, które zostaną wpisane do 31 grudnia 2013 r. do rejestru grup prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę takiej organizacji.

ARiMR przypomina również, że wnioski o przyznanie pomocy muszą być złożone do właściwego ze względu na siedzibę grupy, oddziału regionalnego Agencji w terminie 6 miesięcy od dnia wpisu grupy do rejestru.

Wsparcie w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (podobnie jak w ramach PROW 2004-2006) udziela się w postaci zryczałtowanej pomocy w formie rocznych rat przez okres pierwszych pięciu lat (kolejnych 12-miesięcznych okresów prowadzenia działalności przez grupę), liczonych od dnia dokonania wpisu grupy producentów rolnych do rejestru przez marszałka województwa właściwego dla miejsca siedziby grupy. Pomoc naliczana jest na podstawie rocznej wartości netto przychodów ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grup.