Projekt ustawy o płatnościach bezpośrednich, które mają obowiązywać w latach 2015-2020, zawiera wyliczenie wydatków planowanych na ten cel.

W ramach wyliczenia kosztów dla budżetu państwa wykazano środki niezbędne na sfinansowanie przejściowego wsparcia krajowego w sektorze tytoniu (lata 2015- 2020) oraz jednorazowe koszty, które musi ponieść ARiMR w 2015 r. w związku z wdrożeniem nowego systemu płatności bezpośrednich.

ARiMR szacuje ogólne koszty implementacji, tj. dostosowania do zreformowanego systemu wsparcia bezpośredniego na poziomie ok. 65 mln zł brutto (ceny bieżące) – podano w uzasadnieniu projektu ustawy.

Na kwotę tę składają się przede wszystkim koszty budowy i rozbudowy systemów informatycznych wraz z zapewnieniem infrastruktury dla prawidłowego ich funkcjonowania, koszty opracowania warstw wektorowych dla wyznaczenia obszarów proekologicznych i trwałych użytków zielonych na potrzeby płatności za zazielenienie oraz ich kontroli jakościowej, koszty zmian w zakresie obsługi raportów z kontroli na miejscu wymogów zasady wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz raportów z kontroli na miejscu w ramach planowanych płatności do bydła i krów, jak również koszty realizacji dostosowanych wniosków spersonalizowanych oraz pozostałe koszty organizacyjne, w tym koszty szkoleń i materiałów komunikacji społecznej.

Zastrzeżono przy tym, że wyodrębnienie kosztów wdrożeniowych płatności bezpośrednich objętych projektowaną ustawą spośród ogółu kosztów modyfikacji systemowych jest utrudnione ze względu na to, że niektóre elementy systemu mają jednocześnie zastosowanie do środków realizowanych w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

Z uwagi na dużą ilość zmiennych mających przełożenie na globalny koszt implementacji zreformowanego systemu płatności bezpośrednich, wynikających m. in. z decyzji o charakterze technicznym na etapie realizacji harmonogramu poszczególnych wdrożeń, jak również o charakterze legislacyjnym, szacowana kwota kosztów nie powinna wiążąco przekładać się na proces planowania na gruncie ustawy budżetowej, czy też szacowanie środków własnych ARiMR, a jedynie służyć ogólnemu przybliżeniu otoczenia finansowego projektowanej regulacji z zakresu wsparcia bezpośredniego na etapie programowania prac rządu - podano.