Jest to nieco niższa kwota niż w roku ubiegłym - 49,274 mln euro. Maksymalna koperta przeznaczona na płatność niezwiązaną z produkcją ma wynieść: dla tytoniu jasnego z grupy odmian Virgina - 31,273 mln euro, zaś dla tytoniu jasnego typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenie - 17,618 mln euro. Zmniejszenie płatności uzupełniającej wynika z obniżenia ogólnej koperty płatności uzupełniających dla Polski oraz corocznie wzrastającej stawki jednolitej płatności obszarowej ( w 2010 - 141,06 euro/ha, zaś w 2011 roku - 161,31 euro/ha - dane szacunkowe)

O przyznanie płatności niezwiązanej może ubiegać się producent rolny, który: jest wpisany do rejestru podmiotów, posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej; spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, określone w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego tzn.: Rolnikowi przysługuje jednolita płatność obszarowa, na będące w dniu 31 maja danego roku w jego posiadaniu grunty rolne, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, które utrzymywane były w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r., jeżeli, w szczególności:
na ten dzień posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha; przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha; grunty rolne są utrzymywane w dobrej kulturze rolnej zgodnie z normami przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności; został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.