Podczas dyskusji w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zastępca dyrektora Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego NIK Waldemar Wojnicz powiedział, że poziom wykorzystania środków w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poszczególnych działań był istotnie zróżnicowany:
- W przypadku trzech działań, pomimo naboru wniosków nie dokonano dotychczas żadnych płatności. Niski poziom płatności w zakresie od 0,1 do 3,2% limitu odnotowano w przypadku sześciu działań. W czterech z nich działaniach było do spowodowane uzyskaniem akredytacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ich obsługę dopiero pod koniec 2009 roku. Czynniki te, jak też wskazywane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi opóźnienia w składaniu wniosków o płatność przez beneficjentów, ze względu na długotrwałe procedury zamówień publicznych oraz nieuznawanie niektórych kosztów za kwalifikowane, spowodowały niewykonanie planowanych wydatków na kwotę około 700.000 tys. zł.
Jak wynika z dalszej wypowiedzi, system finansowania programów współfinansowanych przez UE jest nieprzejrzysty:
- Chciałbym również zwrócić uwagę Wysokiej Komisji na fakt, że pomimo zasadniczych zmian w nowej ustawie o finansach publicznych dotyczących zasad uruchomiania środków na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, środki te nie były ujmowane w planach finansowych agencji rolniczych. W 2010 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poza planem finansowym na zadania z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej wydatkowała kwotę 19.500.000 tys. zł, a Agencja Rynku Rolnego wydatkowała kwotę 1.100.000 tys. zł. Nieujmowanie owych środków w planach finansowych agencji rolniczych czyni je niepełnymi i nieprzejrzystymi. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, na co zwracano już uwagę w latach poprzednich, celowe byłoby uwzględnianie w planach finansowych rolniczych agencji płatniczych tych kwot.


Poseł Stanisław Stec (SLD) podsumował: - Wydatki z tytułu Wspólnej Polityki Rolnej w 2010 roku zostały zrealizowane w 85%, w tym z budżetu środków krajowych w 100%, a z budżetu środków unijnych w 81%. Dlaczego nie zostało zrealizowane założenie w zakresie wydatkowania środków unijnych? (...) Bez środków unijnych nie jest odzwierciedlony faktyczny wkład agencji w program rolny, w program pomocy rolnikom.


Poseł Krzysztof Jurgiel (PiS) miał jeszcze dalej idące wątpliwości:
- Z ostatnich informacji zamieszczonych na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że wykorzystanie środków z PROW wynosi około 30%. Nie wiem, skąd się wzięły liczby, które podawał reprezentant Najwyższej Izby Kontroli, skąd 60-70%.


Kazimierz Plocke, wiceminister rolnictwa, tak rozwiał wątpliwości posłów:
- Co do ogólnych kwestii dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i stanu wydatków, to jest prawdą, że Polska jest największym beneficjentem pieniędzy na realizację tego programu. Beneficjenci otrzymali już ponad 35% pieniędzy. Została zakontraktowana kwota ponad 50.000.000 tys. zł. Z pewnością możemy powiedzieć, że pieniądze, które będą w całym PROW do końca 2012 roku, będą zakontraktowane. Przypomnę, że czas na realizację działań mamy do końca 2015 roku. Gdyby pieniędzy było więcej, to jesteśmy pewni, że też zostałyby one spożytkowane przez naszych rolników. Nie ma żadnych zagrożeń, że wystąpią jakiekolwiek opóźnienia, że nie wykorzystamy pieniędzy. Wykorzystamy je i to, jestem pewien, na poziomie 100%.


- Nieprawdą jest jakoby w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa występowały jakiekolwiek opóźnienia w zakresie realizacji wniosków o płatność z programów przez nas wykonywanych, w tym w szczególności w zakresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - zapewniał Tomasz Kołodziej, prezes ARiMR . - Saldo wniosków o płatność, obsługiwanych na bieżąco przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, waha się w przedziale 350-400.000 tys. zł, co przy średniej miesięcznej wypłacie środków wynoszącej około 800.000 tys. zł pokazuje, że w tej sferze działalności nie ma żadnych opóźnień. Chciałbym to stanowczo podkreślić.