Dopłaty do każdego uszkodzonego hektara upraw rolnych (1000 zł) i lasów (2 tys. zł), dofinansowanie odtworzenia budynków (do 10 tys. zł) – taką pomoc zaoferowano potrzebującym, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.

Jak wyjaśnił minister Jan Krzysztof Ardanowski, odpowiadając na interpelację poselską, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożone zostały 22.562 wnioski o udzielenie pomocy, a udzielono jej  20.546 beneficjentom na kwotę ponad 314,1 mln zł, z tego:

 276,7 mln zł dotacja do powierzchni upraw,

 23,6 mln zł dotacja do budynków służący do prowadzenia działalności rolniczej,

 13,8 mln zł dotacja do powierzchni lasów.

W 2017 r. złożonych też zostało 509 wniosków o pomoc udzielaną z PROW w poddziałaniu 5.2. „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, w tym 29 wniosków z obszarów dotkniętych nawałnicami w sierpniu 2017 r.

„Do dnia 10 lipca br. zawartych zostało 218 umów o dzielenie tej pomocy, w tym 7 umów z podmiotami z obszarów dotkniętych nawałnicami w sierpniu 2017 r. Jednocześnie w ramach ww. podziałania do 10 lipca br. została wypłacona kwota 346,2 tys. zł” – podał minister.

Więcej o zasadach udzielonej w ubiegłym roku pomocy:

Pomoc po sierpniowych nawałnicach