- Nie skorzystałem w ogóle z pomocy de minimis, a limit się wyczerpał. Jak to możliwe? – pytają rolnicy.

Limit dla państwa i dla rolnika to dwie różne – i niezależne – kwestie.

Limit dla producenta (rolnika, przedsiębiorstwa) nie stanowi składnika limitu krajowego, a tym samym limit krajowy nie jest sumą limitów indywidualnych.

A czym jest?

Limit de minimis to granica pomocy państwa w sektorze rolnictwa - kwota, którą organy krajowe mogą wykorzystać w celu wsparcia rolników bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody Komisji na uruchomienie tej pomocy.

Zatem jest to możliwość niewielkiego krajowego wsparcia dla rolników – pomocy tej można udzielić bez zakłócania sytuacji na rynku, więc też bez zgłaszania w UE i uzyskiwania zgody na jej zastosowanie, łatwo i nie powodując obciążeń administracyjnych dla organów krajowych.

Unia ustala limit krajowy i indywidualny tego wsparcia, rozliczany w okresach trzyletnich. Od wiosny tego roku dla kraju to 1,25 proc. rocznej produkcji rolnej danego kraju (wcześniej – 1 proc.). Natomiast maksymalna kwota pomocy, która może zostać przydzielona jednemu gospodarstwu przez okres trzech lat to 20 tys. euro (wcześniej – 15 tys.).

Jeżeli dany kraj nie wydaje więcej niż 50 proc. całkowitej krajowej puli pomocy na jeden dany sektor rolnictwa, może nawet zwiększyć kwotę pomocy de minimis przypadającą na gospodarstwo do 25 tys. euro, a krajowy maksymalny pułap do 1,5 proc. rocznej produkcji. W przypadku państw, które zdecydują się na ten najwyższy pułap, zgodnie z nowymi zasadami wymagane jest utworzenie obowiązkowych centralnych rejestrów na szczeblu krajowym. Polska nie korzysta z tej możliwości.

Czytaj też: Koniec limitu de minimis, dopłaty do materiału siewnego w 2020 roku 

Pomoc de minimis po suszy nie jest płacona?