Działanie "Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw", przeznaczony jest dla mikroprzedsiębiorstw (takich, w których wielkość zatrudnienia nie przekracza 10 osób – łącznie z właścicielem). Warunkiem skorzystania z Programu jest miejsce zamieszkania (lub siedziba czy oddział w wypadku osoby prawnej) Beneficjenta na terenie gminy: wiejskiej, miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Na początku należy podjąć odpowiednią decyzję, jakie narzędzia wykorzystamy ubiegając się o dotację. Mikroprzedsiębiorcy zwykle nie są świadomi szansy, która kryje się w działaniu 312 PROW. Ci już działający, mogą wzmocnić swój potencjał, a wchodzący dopiero na rynek, dzięki dotacjom rozwiną się, i zbudują rozpoznawalną markę znacznie szybciej.

- Niestety, nie wszyscy wnioskodawcy otrzymują dotację. Z reguły spowodowane jest to nie dopełnieniem wymogów formalnych - mówi Jacek Śledziński, Specjalista ds. Finansowania Przedsiębiorstw Sektora MŚP z DC Consultant.

Pomoc przyznawana jest maksymalnie w wysokości 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Beneficjent może uzyskać do 100 tys. zł. (dla 1 nowego miejsca pracy) do 200 tys. zł. (dla 2 nowych miejsc pracy) lub maksymalnie 300 tys. zł., (dla 3 nowych miejsc pracy). Minimalna wartość inwestycji natomiast to 20 tys. zł. Po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy do jednego z 16 oddziałów regionalnych Agencji Re-strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rozpoczyna się procedura oceny. Etapy weryfikacji wniosku obejmują ocenę kompletności i poprawności oraz zgodności z zasadami działania, ocenę techniczną i ekonomiczną, ewentualną wizytację w miejscu. - Podczas procedury oceny kluczowe znaczenie ma prawidłowe sporządzanie dokumentów oraz terminowość ich składania do Agencji. Właśnie na tym etapie osoby, które same starają się o dofinansowanie mają wiele problemów - mówi Szymon Cieśla, główny Analityk w DC Consultant.